Allmänna Villkor och tips för säker användning

Tips för säker användning av säckar
 • Ställ ut din säck på stabilt underlag, nåbar för en kranbil.
 • Släpa inte säcken på marken, den kan försvagas med risk att gå sönder vid lyft
 • Se till att inget kan falla ur säcken. Överlasta inte.
 • Du kan blanda ofarligt avfall. Ej matavfall, farligt avfall eller vätskor
 • Jord, sten, betong o.d. kastas i Small och Large.
 • Du måste källsortera: Elskrot, Impregnerat trä
 • Kontakta alltid BIG BAG  innan du kastar farligt avfall


Tips för säker användning av container
 • Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt stor för container plus lastbil.
 • Se till att marken är stabil. Bil plus container väger många ton.
 • Skydda ömtålig mark och omgivning, om du inte kan välja en oöm plats.
 • Lasta upp till max tillåten vikt och volym!
 • Undvik platser med dålig säkerhetsmarginal. Rådfråga chauffören.
 • Tveka inte att ställa frågor till kundservice och chaufförer om något är oklart.


Allmänna Villkor

Version 2016:2 Gäller från 2016-05-17

1. TILLÄMPNING 

1.1 Detta avtal ersätter nu gällande befintliga avtal.

1.2 Nedanstående allmänna villkor gäller vid BIG BAG ABs (556595-5019 nedan BIG BAG) tillhandahållande av tjänster och produkter. Vid beställningstillfället angivna villkor gäller fram till dess att parternas förpliktelser med anledning av den lagda beställningen är fullföljda. Dessa Allmänna Villkor är föremål för ändring från tid till annan.

1.3 Vid motsägande bestämmelser eller villkor gäller enskilda skriftliga avtal före dessa Allmänna villkor.

1.4 I återförsäljaravtal kompletteras dessa allmänna villkor av ABM07 i den mån reglering saknas i det aktuella återförsäljaravtalet eller dessa Allmänna villkor.

1.5 I avtal gällande avfallsinsamling och/eller transport kompletteras dessa allmänna villkor av Alltrans 2007 i den mån reglering saknas i det aktuella återförsäljaravtalet eller BIG BAG:s Allmänna villkor.

1.6 I avtal gällande BIG BAG:s mottagande av avfall för behandling är det enskilda avtalet samt dessa BIG BAG:s allmänna villkor den fullständiga regleringen i avtalsförhållandet.

2. HYRA AV BEHÅLLARE 

2.1 Behållaren får ej flyttas eller av Beställaren nyttjas till annat än hämtning av material och avfall enligt detta avtal.

2.2 Beställaren skall tillse att behållaren är tillgänglig för tömning med avsett fordon.

2.3 Beställaren har rätt att förse behållaren med av BIG BAG godkänd låsanordning. Varje gång BIG BAG hämtar ska dock samtliga lås vara avlägsnade, om inget annat är överenskommet.

2.4 BIG BAG svarar för och bekostar löpande underhåll och service av behållare samt äger rätt att hos Beställaren utföra underhåll och reparationer på behållaren och att byta ut behållaren mot en annan av likvärdig volym.

2.5 Beställaren är skyldig att väl vårda behållaren samt att vid skadegörelse rapportera denna till BIG BAG. Beställaren svarar för stöld och skadegörelse på behållare. Beställaren står dock alltid för kostnaden för reparation av skada på behållare som uppkommit pga oaktsamhet eller felaktigt handhavande och som ej kan anses vara normalt slitage. Beställaren svarar, vid oaktsamhet, för skador och ev rengöring som orsakats av att olämpligt avfall/materialnedlagts i behållaren.

2.6 Lastning av behållare skall ske så att god jämvikt erhålls, upp till gränsen för tillåten maxvikt. Föremål får maximalt fyllas till behållarens övre kant och inte vara högre, längre eller bredare än behållaren. Material ska lastas eller förslutas, så att risk för avblåsning eller dammspridning genom lastnät inte föreligger.

2.7 BIG BAG äger rätt att ta bort eller flytta container efter anmodan av myndighet eller markägare.

2.8 BIG BAG äger rätt att ta hem container efter eget gottfinnande om betalning ej erlägges enligt villkor, eller vid misstanke om felaktig eller oförsiktig användning.

2.9 Oavsett orsak till tvingande åtgärd skall beställaren sökas för att informeras om åtgärd. Dock kan uppdraget slutföras även i de fall beställaren ej nåtts av information innan åtgärd måst vidtagas.

2.10 Beställaren belastas samtliga merkostnader vid tvingande åtgärder om denne ej kan visa att åtgärden orsakats av slarv eller försummelse av BIG BAG.

3. FARLIGT AVFALL 

3.1 All insamling av farligt avfall förutsätter upprättande av deklaration. Deklaration skall ha undertecknats av Beställaren senast i samband med att BIG BAG påbörjar uppdraget enligt detta avtal. Om olika slags farligt avfall insamlas och transporteras, skall varje enskilt avfallsslag deklareras för sig och vara uppmärkt med avfallsbenämning samt EWC kod. Vid upprepad insamling och transport av samma avfallsslag, kan Beställaren hänvisa till redan upprättad ”Deklaration” med specifikt ID-nummer. Vid varje sådant tillfälle skall vad som angetts i ”Deklaration” om avfallets egenskaper och övriga bestämmelser i ”Allmänna villkor” gäller. Om förhållanden som angetts i ”Deklaration” ändras eller annan omständighet som är av betydelse BIG BAGs hantering föreligger eller uppkommer, är Beställaren skyldig att genast ge BIG BAG skriftligt besked härom.

3.2 Farligt avfall emballage skall vara väl tillslutet samt av god kvalitet och av material som är avsett och ägnat för emballering av avfall av aktuellt slag och i övrigt uppfylla gällande bestämmelser. Emballaget skall uppfylla kraven i ADR-S, som innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Emballaget skall vara tydligt märkt på beständigt sätt med EWC kod och riskklass samt övriga märkningar som BIG BAG kan påfordra. Pumpbart avfall skall inte fylla använt emballage till mer än 90 % av förekommande volym utan särskild överenskommelse med BIG BAG. Emballage kan komma att betraktas som engångsemballage.

4. AVFALL-/ÅTERVINNINGSMATERIAL 

4.1 BIG BAG övertar ansvaret för och äganderätten till avfallet/återvinningsmaterialet när hämtning sker eller när avfallet kommer i BIG BAGs besittning. Kunden är dock alltjämt ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå till följd av att avfallets beskaffenhet inte motsvarar vad som avtalats.

4.2 BIG BAG ansvarar för att avfall/återvinningsmaterial endast avlämnas vid tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all övrig hantering sker i full överensstämmelse med svenska lagar och bestämmelser.

5. HÄMTNING 

5.1 BIG BAG transporterar, tippar och sorterar avfall som ej klassats som miljöfarligt. Matavfall tas ej emot.

5.2 Miljöfarligt avfall tas emot förutsatt att de lämnas i enlighet med gällande lagar.

5.3 BIG BAG hämtar och lämnar på vardagar mellan 06:00-22:00 om inget annat är överenskommet. Om transporten inte kan ske under denna period, eller delar av denna period skall beställaren meddela detta vid beställningstillfället.

5.4 Beställningar per telefon kan göras vardagar mellan kl. 07:00-17:00. Beställningar via internet kan göras dygnet runt.

5.5 BIG BAG's standardtjänst för transport innebär fri framkomlighet med stor lastbil. Vägen till målet ska ha fri höjd 4,5 meter och vara minst 3 meter bred.

5.6 Kund ansvarar för framkomlighet på transportväg, dvs den del av enskild väg utanför allmänna vägnätet som i förekommande fall måste beträdas för att utföra uppdraget.

5.7 Avstånd till säckar placerade längre bort än 5 meter från möjlig parkeringsplats för lastbil skall meddelas vid beställningstillfället för att säkerställa att rätt fordon planeras för uppgiften.

5.8 Säckar placerade längre bort än 8 meter från vägen tillhör timdebiterad tjänst.

5.9 Kunden ansvarar för att maximal lastvikt och volym i container och säckar inte överskrides.

5.10 Lagefterlevnad och erforderlig kunskap om gällande lagar och regler är kundens ansvar.

5.11 Kunden ansvarar för skador uppkomna längs transportväg (dvs väg utanför allmänna vägnätet) eller plats som anvisats för uppdraget.

5.12 Kunden är ersättningsskyldig för skador på BIG BAG's egendom, den tid egendomen är i kundens vård.

5.13 Avvikelser från standardtjänster som ej rapporterats av kunden vid beställningstillfället och som omöjliggjort slutförande av beställning debiteras enligt den prislista som gäller vid tillfället.

5.14 Kunden ansvarar för att arbetet kan utföras med beställd resurs.

5.15 BIG BAG ansvarar för att arbetet kan utföras med av BIG BAG personal rekommenderad resurs, givet att beställaren lämnat korrekt information om uppdragets förutsättningar.

Avbeställningar och returer avseende standardtjänster.

5.16 Avbeställning av hämtning av BIG BAG säckar eller utställning, tömning/hemtag av container kan ske utan kostnad senast kl 17:00 närmast föregående vardag, innan tjänsten skall utföras.

5.17 Beställning av material för leverans är alltid bindande. Köp kan dock upphävas om BIG BAG ej kan hålla utlovad leveransdag.

5.18 Beställt material återköpes ej.

5.19 Om BIG BAG vid ankomst till platsen för leverans ej tillåts slutföra leveransen, eller om platsens beskaffenhet omöjliggör avställning debiteras kunden för leveransen i sin helhet, samt returtransport och tippavgift enligt gällande prislista.

5.20 Avbeställningar av timdebiterade tjänster Avser Höglyft kranbil, Sugbil, Skopbil och andra tjänster där resurser ställs till kundens förfogande med angiven timtaxa. Avbeställning kan ske utan debitering senast kl 12:00 dagen innan tjänsten skall utföras.Avbeställning efter 12:00 dagen före överenskommen arbetsstart debiteras enligt följande:

* Heldagsbokning: 5 timmar

* Halvdagsbokning eller kortare beräknad arbetstid: 3 timmar

6. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 

6.1 Avtalade priser gäller exklusive moms och avser arbeten utförda på ordinarie arbetstid om inte annat anges.

6.2 BIG BAG förbehåller sig rätten att justera priser, produkter och tjänster.

6.3 Om avtalet innebär hyra av behållare debiteras vid avtalets början en leveransavgift för utställning av behållare enligt BIG BAGs prislista, samt en hemtagnings/rengöringsavgift vid avslutat avtal.

6.4 Start av hyresdebitering för olika behållare/maskiner sker alltid vid avtalad starttid enligt avtalets utsatta tid.

6.5 BIG BAG äger rätt till ersättning för behandlingsavgift. Avtalade priser avseende behandling grundas på priser vid detta avtals slutande. Skulle gällande behandlingsavgifter på driftstället ändras under avtalsperioden äger BIG BAG rätt att med omedelbar verkan justera priset. Om behandlingspris ej avtalats gäller BIG BAGs prislista.

6.6 Om det avtalats om materialersättning mellan Beställaren och BIG BAG erhålls det mot faktura. Materialersättning justeras kvartals-, månads-, 14 dagars- eller dagsvis, baserat på förändring av marknadspris.

6.7 Om avfallets/materialets sammansättning, eller i övrigt ej stämmer med avtalet äger BIG BAG rätt att justera priset alternativt debitera extra kostnader. BIG BAG äger t ex rätt att ändra tömningspriset om avtalad hämtningsfrekvens ändras. För avfall/material vid sidan av behållaren debiteras extra timersättning.

6.8 Extra avgifter så som biltullar, färje-, bro- och liknande avgifter, vilka föranleds av uppdraget debiteras Beställaren.

6.9 För väntetid, som ej orsakats av fel på fordon, äger BIG BAG rätt debitera timtid, minsta debitering är 1/2 timme.

6.10 Betalningsvillkor för företag är 20 dagar netto, för privatpersoner 10 dagar netto. Expeditionsavgift debiteras. Vid likvid efter fakturans förfallodag debiterar BIG BAG dröjsmålsränta.

6.11 Reklamationer ska utan dröjsmål rapporteras till BIG BAG.

6.12 Nya lagar, författningar, liksom andra beslut av myndigheter, som träder i kraft under avtalsperioden och som utökar arten eller omfattningen av åtagandet eller sättet för dess utförande, eller medför tillkommande avgifter eller skatter hänförliga till uppdraget medför rätt för BIG BAG att omedelbart justera avtalade priser från tidpunkt då sådan lag eller författning trätt i kraft.

7. ANSVAR 

7.1 Beställaren ansvarar för att farligt avfall, radioaktiva, explosiva, lättantändliga, frätande och ohälsosamma ämnen och föremål samt gifter, flytande gaser, ämnen som kan skada behållaren och alla övriga ämnen och avfall som genom lag eller författning ska omhändertas på annat sätt, under inga omständigheter placeras i behållaren. Hushållsavfall får ej lämnas i behållaren om så ej avtalats skriftligt.

7.2 Beställaren ansvarar för att av honom lämnade uppgifter om avfallets/materialets innehåll, vikt, och egenskap är korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkning eller BIG BAGs ansvar mot tredje man eller ansvar till följd av gällande lag såsom miljölagstiftning, trafiklagstiftning och lag om överlastavgift. Sådan uppgift skall på begäran lämnas skriftligt av därtill behörig person.

7.3 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning av behållare på allmän eller annan tillståndspliktig plats.

8. SKADESTÅND 

8.1 Om Beställaren lämnar avfall till BIG BAG, på sätt som strider mot detta avtal och BIG BAG, hos BIG BAG anställd personal, eller av BIG BAG anlitad underentreprenör förorsakas kostnader eller vållas skada såsom t. ex driftsstörning, skadestånd mot tredje man, kostnader för åtgärder och andra avgifter som ålagts BIG BAG av myndighet, genom lagstiftning m.m., skall Beställaren ersätta BIG BAGs skada. Detsamma gäller om Beställaren på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser och BIG BAG vållas skada därav.

9. FORCE MAJEURE 

9.1 Detta avtal gäller med reservation för Force Majeure och andra händelser som ligger utanför BIG BAGs kontroll.

10. UPPSÄGNING 

10.1 Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen till BIG BAG för att gälla. Sägs inte avtalet upp tre månader innan avtalstidens utgång fortsätter avtalet att gälla i ytterligare ett år.

10.2 BIG BAG äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet vad avser hyra av behållare om risk finns att behållare skadas eller vandaliseras eller beställaren grovt bryter mot avtalet eller mot svensk lag.

10.3 Om BIG BAG varslat om prishöjning (förutom enligt punkt 6:2) av transportavgifter, budtillägg eller timtid äger Beställaren rätt att säga upp avtalet inom en månad från sådan avisering. Avtalet upphör när prishöjningen träder ikraft såvida ej Beställaren meddelas att prishöjning ej sker.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

11.1 BIG BAG lagrar personuppgifter för att underlätta affärskontakter mellan BIG BAG och kund. Fakturabetalanda privatkunds personnummer lagras för kreditkontroll. BIG BAG lagrar personuppgifter endast i den omfattning detta bedöms nödvändigt för att fullgöra syftet enligt denna punkt.

11.2 BIG BAG spelar in beställningar per telefon till BIG BAG:s kundservice i utbildningssyfte samt i dokumentationssyfte över pågående beställningar. Samtalen raderas regelbundet när deras användningstid löper ut enligt BIG BAG:s rutin för inspelning av samtal.

11.3 Inga personuppgifter säljs eller överlåts till tredje part.

11.4 Privatperson kan begära att egna personuppgifter raderas ur BIG BAG :s register genom meddelanda till BIG BAG.

12. TVIST 

12.1 Tvist i anledning av avtalet ska, om inte annat följer av punkt 12.2, slutligt avgöras genom skiljedom administrerad vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat förfarande ska tillämpas om tvisteföremålets värde är mindre än 250 000 kronor. Är tvisteföremålets värde större, ska Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut istället tillämpas.

12.2 Utan hinder vad som föreskrivs i punkt 12.1 får BIG BAG väcka talan mot Kunden vid kronofogdemyndighet eller allmän domstol för utfående av fordran avseende ersättning för tillhandahållna tjänster eller levererade varor.

Kontakta oss