Allmänna Villkor och tips för säker användning

Tips för säker användning av säckar
 • Ställ ut din säck på stabilt underlag, nåbar för en kranbil.
 • Släpa inte säcken på marken, den kan försvagas med risk att gå sönder vid lyft
 • Se till att inget kan falla ur säcken. Överlasta inte.
 • Du kan blanda ofarligt avfall. Ej matavfall, farligt avfall eller vätskor
 • Jord, sten, betong o.d. kastas i Small och Large.
 • Du måste källsortera: Elskrot, Impregnerat trä
 • Kontakta alltid BIG BAG  innan du kastar farligt avfall


Tips för säker användning av container
 • Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt stor för container plus lastbil.
 • Se till att marken är stabil. Bil plus container väger många ton.
 • Skydda ömtålig mark och omgivning, om du inte kan välja en oöm plats.
 • Lasta upp till max tillåten vikt och volym!
 • Undvik platser med dålig säkerhetsmarginal. Rådfråga chauffören.
 • Tveka inte att ställa frågor till kundservice och chaufförer om något är oklart.


Allmänna Villkor

Allmänna Villkor BIG BAG AB 2018:1
1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ersätter alla tidigare gällande
versioner av Allmänna villkor.

1.2 Nedanstående Allmänna Villkor gäller vid Sortera Group ABs (559051-3288)
inklusive dess koncernbolags (nedan benämnda ”BIG BAG”) tillhandahållande av
varor och tjänster. Vid beställningstillfället angivna villkor gäller fram till dess att
parternas förpliktelser med anledning av den enskilda lagda beställningen är
fullföljda. BIG BAG levererar varor och tjänster till såväl privatpersoner och
företag som föreningar; gemensamt benämnda ”Beställaren” nedan. Dessa
Allmänna Villkor är föremål för revision per den 1 januari och den 1 juli årligen.
Det åligger Beställaren att aktivt uppsöka gällande versioner. Dessa hålls
tillgängliga av BIG BAG på www.bigbag.se och för utskick per mail enligt
kontaktuppgifter på www.bigbag.se. De kompletterande standardvillkor som
punkterna 1.4-6 hänvisar till nedan hålls allmänt tillgängliga till fysiska och
juridiska personer på nedan anslagna länkar. Dessa Allmänna Villkor gäller inte
mot privatpersoner i de delar där tvingande konsumentskyddsregler är
tillämpliga. Privatpersoner samtycker härmed till att någon ångerrätt inte
föreligger när BIG BAG har utfört leverans av tjänst eller leverans av material.

1.3 Vid motsägande bestämmelser eller villkor gäller enskilda skriftliga
avtalsdokument före dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor gäller i sin
tur före angivna standardvillkor och/eller branschpraxis av allt slag.

1.4 Ett ”Återförsäljaravtal” är ett avtal där BIG BAG ingår överenskommelse med
annan part att försälja BIG BAGs varor. I Återförsäljaravtal kompletteras dessa
allmänna villkor av standardvillkor ABM07 i den mån reglering saknas i det
aktuella återförsäljaravtalet eller dessa Allmänna villkor. ABM07 finns
tillgängligt i sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk
https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm-07__146.

1.5 Ett ”Insamlingsavtal” är ett avtal gällande avfallsinsamling och/eller
transport. I Insamlingsavtal kompletteras dessa allmänna villkor av
standardvillkor Contab 2003 i den mån reglering saknas i det aktuella
Insamlingsavtalet eller dessa Allmänna Villkor. Contab 2003 finns tillgängligt i
sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk
https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/contab-2003__253.

1.6 Ett ”Materialleveransavtal” är ett avtal där BIG BAG förbinder sig att mot
betalning leverera varor i form av olika typer av konstruktionsmaterial, enligt
specifikation i varje enskilt fall, löst lastat i därför avsedd behållare till
Beställare. I Materialleveransavtal kompletteras dessa Allmänna Villkor av
standardvillkor ABM07 i den mån reglering saknas i det aktuella
Materialleveransavtalet eller dessa Allmänna Villkor. ABM07 finns tillgängligt i
sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk
https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm-07__146.

1.7 Ett ”Tradingavtal” är ett avtal gällande BIG BAGs avlämnande eller
mottagande av avfall för behandling och avsättning. I Tradingavtal utgör det
enskilda avtalet samt dessa Allmänna Villkor den fullständiga regleringen i
avtalsförhållandet.

2. HYRA AV BEHÅLLARE

2.1 Behållaren (vilket i dessa Allmänna Villkor även ska omfatta container) får ej
flyttas eller av Beställaren nyttjas till annat än hämtning av material och avfall
enligt dessa Allmänna Villkor.

2.2 Beställaren skall tillse att behållaren är tillgänglig för tömning med därför
avsett fordon. Beställaren har rätt att förse behållaren med av BIG BAG
godkänd låsanordning. Varje gång BIG BAG hämtar eller tömmer behållaren ska
dock samtliga lås vara avlägsnade, om inget annat är överenskommet.

2.3 BIG BAG svarar för och bekostar löpande normalt underhåll och normal
service av behållare. BIG BAG äger rätt att hos Beställaren utföra underhåll och
reparationer på behållaren, eller att byta ut behållaren mot en annan av
likvärdig typ.

2.4 Beställaren är skyldig att väl vårda behållaren samt att vid skadegörelse
rapportera denna till BIG BAG. Beställaren svarar för stöld och skadegörelse på
hyrd behållare. Beställaren står alltid för kostnaden för reparation av skada på
behållare som uppkommit på grund av oaktsamhet eller felaktigt handhavande
från Beställarens sida och som ej kan anses vara normalt slitage. Beställaren
svarar för skador och ev rengöring som orsakats av att olämpligt avfall/material
nedlagts i behållaren.

2.5 Lastning av behållare skall ske så att god jämvikt erhålls, upp till tillåten
maxvikt. Föremål får maximalt fyllas till behållarens övre kant och inte vara
högre, längre eller bredare än behållaren. Observera särskilt att vissa
materialtyper såsom, t ex men inte uttömmande uppräknat, jord, sten, sand,
grus, lera har så hög densitet att maxvikt för behållare nås långt innan material
är lastat upp till behållarens kant. Material ska lastas eller förslutas, så att risk
för avblåsning eller dammspridning genom lastnät inte föreligger. Vid
eventuella frågor eller oklarheter kring hur varje behållartyp får lastas finns stöd
och information att få hos BIG BAG på hemsidan www.bigbag.se, alternativt per
telefon eller mail, kontaktuppgifter enligt www.bigbag.se.

2.6 BIG BAG äger rätt att på Beställarens bekostnad ta bort eller flytta behållare
efter anmodan av myndighet eller markägare/servitutsgivare.

2.7 BIG BAG äger rätt att återta behållare om betalning ej erläggs enligt villkor,
eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning på Beställarens sida.
Det material som vid ett återtagandetillfälle finns i behållaren omhändertas och
debiteras Beställaren enligt dennes gällande pris för respektive fraktion. BIG
BAG kan ej enligt gällande miljö- och ordningslagstiftning tömma ur behållaren
på hämtstället; Beställaren ska vara medveten om detta.

2.8 Oavsett orsak till tvingande åtgärd skall Beställaren sökas för att informeras
om åtgärd. Dock kan uppdraget slutföras även i de fall beställaren ej nåtts av
information innan åtgärd måst vidtas.

2.9 Beställaren belastas samtliga kostnader vid tvingande åtgärder om denne ej
kan visa att åtgärden orsakats av vårdslöshet från BIG BAG.

3. FARLIGT AVFALL

3.1 All insamling av farligt avfall (se Avfallsförordningen för definition alt
kontakta BIG BAGs kundservice) förutsätter upprättande av deklaration för
avlämnaren (Beställaren). Deklaration skall ha undertecknats av Beställaren
senast i samband med att BIG BAG påbörjar uppdraget i varje enskilt avrop. Om
olika slags farligt avfall insamlas och transporteras, skall varje enskilt avfallsslag
deklareras för sig och vara uppmärkt med avfallsbenämning samt EWC kod. Vid
upprepad insamling och transport av samma avfallsslag, kan Beställaren hänvisa
till redan upprättad ”Deklaration” med specifikt ID-nummer. Vid varje sådant
tillfälle skall vad som angetts i ”Deklaration” om avfallets egenskaper och övriga
bestämmelser i Allmänna Villkor gälla. Om förhållanden som angetts i
”Deklaration” ändras eller annan omständighet som är av betydelse för BIG
BAGs hantering föreligger eller uppkommer, är Beställaren skyldig att genast ge
BIG BAG skriftligt besked härom.

3.2 Farligt avfall-emballering skall vara väl tillslutet samt av god kvalitet och av
material som är avsett och ägnat för emballering av avfall av aktuellt slag och i
övrigt uppfylla gällande bestämmelser. Emballaget skall uppfylla kraven i ADR-S,
som innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid
nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Emballaget skall
vara tydligt märkt på beständigt sätt med EWC kod och riskklass samt övriga
märkningar som BIG BAG kan påfordra. Pumpbart avfall skall inte fylla använt
emballage till mer än 90 % av förekommande volym utan särskild
överenskommelse med BIG BAG. Emballage kan komma att betraktas som
engångsemballage.

4. AVFALL-/ÅTERVINNINGSMATERIAL

4.1 BIG BAG övertar ansvaret för och äganderätten till
avfallet/återvinningsmaterialet vid mottagningskontroll på BIG BAGs
anläggning. Beställaren är dock alltjämt ansvarig för de konsekvenser som kan
uppstå till följd av att avfallets beskaffenhet inte motsvarar vad som avtalats
och beställts i varje enskilt fall.

4.2 BIG BAG ansvarar för att avfall/återvinningsmaterial endast avlämnas vid
tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all övrig hantering sker i
full överensstämmelse med svenska lagar och bestämmelser.

4.3 Beställaren ansvarar för att lagd beställning och däri angiven
materialspecifikation överensstämmer med avfallet på insamlingsplatsen. Vid
avvikelser äger BIG BAG rätt att tilläggsdebitera Beställaren för ordern enligt
stycke 6 nedan.

5. HÄMTNING

Allmänt

5.1 BIG BAG transporterar, tippar och sorterar Avfall och Farligt avfall (definition
i BIG BAGs sorteringsguide på www.bigbag.se). Hushållsavfall, enligt definition i
lag och praxis, tas ej emot. Farligt avfall tas emot enligt bestämmelser i punkt 3
ovan.

5.2 BIG BAG utför transporter på vardagar mellan 06:00-18:00 om inget annat
uttryckligen är överenskommet i varje enskilt fall. Om transporten inte kan ske
under denna period, eller delar av denna period skall Beställaren meddela detta
vid beställningstillfället.

5.3 Om Beställarens angivna insamlingsplats inte hålls tillgänglig enligt villkor i
dessa Allmänna Villkor under transporternas öppettider enligt denna punkt,
äger BIG BAG rätt att tilläggsdebitera Beställaren för insamling som ej kunnat
utföras, s k ”bomkörning”, enligt gällande generella prislista.
Hämtställets och avfallets beskaffenhet

5.4 BIG BAGs standardtjänst för transport innebär fri framkomlighet med stor
lastbil. Vägen till målet ska ha fri höjd 4,5 meter och vara minst 3 meter bred.
Vägen fram till upphämtningsplatsen ska vara bärig enligt BK2 eller högre.

5.5 Avstånd till säckar placerade längre bort än 5 meter från möjlig
parkeringsplats för lastbil skall meddelas vid beställningstillfället för att
säkerställa att rätt fordon planeras för uppgiften. Säckar placerade längre bort
än 8 meter från vägen kan inte garanteras upphämtning; Beställaren kan då
komma att debiteras extra kostnader för insamlingsutförandet.

5.6 Beställaren ansvarar för att maximal lastvikt och volym i container och
säckar inte överskrids. Information om respektive behållares maxlast återfinns
på www.bigbag.se. BIG BAG kan på grund av lag och förordning för vägtrafik
gällande maxtryck mot vägbanan eller arbetsmiljölagstiftning inte
avtransportera överlastade behållare.
5.7 Beställaren har ansvar för lagefterlevnad och att inneha erforderlig kunskap
om gällande lagar och regler för avlämnande av avfall. BIG BAG bistår med stöd

och information på www.bigbag.se eller på telefon/mail, kontaktuppgifter på
www.bigbag.se.
5.8 Avvikelser från standardtjänster som ej rapporterats av Beställaren vid
beställningstillfället och som omöjliggjort slutförande av beställning debiteras
enligt gällande generella prislista.
5.9 Beställaren ansvarar för att arbetet kan utföras med beställd resurs med
undantag för de fall BIG BAG rekommenderat typ av resurs, givet att beställaren
lämnat korrekt information om uppdragets förutsättningar.
Avbeställningar Insamlingstjänster
5.10 Avbeställning av hämtning av BIG BAG byggsäckar eller utställning,
tömning/hemtag av container kan ske utan kostnad senast kl 17:00 närmast
föregående vardag innan tjänsten skall utföras.
Avbeställningar Materialleveranser
5.11 Beställning av material för leverans är alltid bindande. Det åligger
Beställaren att undersöka vilket material denne är i behov av för att utföra av
denne planerade arbeten. BIG BAG kan ge stöd i funderingar men aldrig överta
Beställarens ansvar för att rätt material för respektive projekt beställs.
5.12 Beställt material i materialleverans återköps ej.
5.13 Om BIG BAG vid ankomst till platsen för leverans ej tillåts slutföra
leveransen, eller om platsens beskaffenhet omöjliggör avställning eller
upplastning debiteras Beställaren för leveransen i sin helhet, samt
returtransport och tippavgift enligt gällande prislista.
Avbeställningar timdebiterade tjänster
5.14 Avbeställningar av timdebiterade tjänster, exempelvis men inte
uttömmande uppräknat, höglyftande kranbil, sug/blåsbil, skopbil och andra
tjänster där resurser ställs till kundens förfogande med angiven timtaxa kan ske
utan debitering senast kl 12:00 dagen före tjänsten är beställd att utföras.
Avbeställning efter 12:00 dagen före överenskommen arbetsstart debiteras
enligt följande:
* Heldagsbokning: 5 timmar
* Halvdagsbokning eller kortare beräknad arbetstid: 3 timmar
6. PRISER, BETALNINGSVILLKOR OCH REKLAMATIONER
6.1 Avtalade priser avser arbeten utförda på ordinarie arbetstid om inte annat
anges. Priser anges ex moms vid avtal med företag och föreningar; respektive
ink moms vid avtal med privatpersoner. Det åligger Beställaren att tillse att
upplysa BIG BAG om denne beställer i egenskap av företags-/föreningskund
respektive privatperson.
6.2 BIG BAG förbehåller sig rätten att gällande generella prislistan löpande
justera priser, produkter och tjänster. En sådan ändring gäller ej vid
ändringstillfället redan lagda beställningar till BIG BAGs ordermottagning,
undantaget schemalagda tömningar.
6.3 Om avtalet innebär hyra av behållare debiteras vid avtalets början en
leveransavgift för utställning av behållare enligt BIG BAGs prislista, samt en
hemtagnings/rengöringsavgift vid avslutat avtal. Start av hyresdebitering för
olika behållare/maskiner sker alltid vid avtalad starttid enligt avtal och avrop.
6.4 BIG BAG äger rätt till ersättning för behandlingsavgift för insamlat/avlämnat
material. Avtalade priser avseende behandling grundas på priser vid detta avtals
slutande. Skulle gällande behandlingsavgifter på driftstället ändras under
avtalsperioden äger BIG BAG rätt att med omedelbar verkan justera priset. Om
behandlingspris ej avtalats gäller BIG BAGs generella prislista.
6.5 Om det avtalats om materialersättning mellan Beställaren och BIG BAG
erhålls det mot kreditfaktura efter avräkning. Materialersättning justeras
månadsvis baserat på förändring av marknadspris, m inget annat uttryckligen
avtalats.
6.6 Om avfallets/materialets sammansättning, eller i övrigt ej stämmer med
avtalet eller lagd beställning äger BIG BAG rätt att justera priset alternativt
debitera extra kostnader enligt gällande generella prislista samt eventuella
straffavgifter fastslagna i den generella prislistan. För avfall/material vid sidan
av behållaren debiteras extra insamlingskostnad, om detta material kan
insamlas med hänsyn till gällande arbetsmiljöregler.
6.7 Extra avgifter så som biltullar, färje-, bro- och liknande avgifter, vilka
föranleds av uppdraget, debiteras Beställaren.
6.8 För väntetid, som ej orsakats av BIG BAG, äger BIG BAG rätt debitera timtid,
minsta debitering är 1/2 timme.
6.9 Betalningsvillkor för företag är 30 dagar netto, för privatpersoner 10 dagar
netto. Faktureringsavgift debiteras. Vid likvid efter fakturans förfallodag
debiterar BIG BAG dröjsmålsränta enligt gällande lag. Påminnelseavgift och
inkassoavgift debiteras förfallna betalningar.
6.10 Reklamationer ska utan dröjsmål rapporteras till BIG BAG, dock senast
inom 7 dagar från utförd leverans. Beställaren får inte i någon tvist eller något
kompensationsärende åberopa sådana fel som inte reklamerats inom 3
månader från utförd leverans. BIG BAG äger rätt att, med den skyndsamhet
som skäligen kan krävas, avhjälpa felleveranser på egen bekostnad. Beställaren
äger inte rätt att på BIG BAGs bekostnad försöka avhjälpa felleveranser i något
fall.
6.11 Nya lagar, författningar, liksom andra beslut av myndigheter, som träder i
kraft under avtalsperioden och som utökar arten eller omfattningen av
åtagandet eller sättet för dess utförande, eller medför tillkommande avgifter
eller skatter hänförliga till uppdraget medför rätt för BIG BAG att omedelbart
justera avtalade priser från tidpunkt då sådan lag eller författning trätt i kraft.
6.12 BIG BAG debiterar alla utförda tjänster mot faktura i efterskott. Samtliga
nya Beställare kommer att kreditprövas innan BIG BAG kan behandla och utföra
Beställarens första order. Samtliga Beställare upplyses om detta vid sin första
orderläggning.
7. ANSVAR
7.1 Beställaren ansvarar för att Farligt avfall (exempelvis men inte uttömmande
uppräknat radioaktiva, explosiva, lättantändliga, frätande och ohälsosamma
ämnen och föremål samt gifter, flytande gaser, ämnen som kan skada
behållaren och alla övriga ämnen och avfall som genom lag eller författning ska
omhändertas på annat sätt) under inga omständigheter placeras i annat än
därför avsedda och av myndigheter godkända behållare. Hushållsavfall får ej
lämnas i BIG BAGS behållare.
7.2 Beställaren ansvarar för att av honom lämnade uppgifter om
avfallets/materialets innehåll, vikt, och egenskap är korrekta i den mån dessa
uppgifter är av betydelse för prisberäkning eller BIG BAGs ansvar mot tredje
man eller ansvar till följd av gällande lag såsom miljölagstiftning och
trafiklagstiftning. Sådan uppgift skall på begäran lämnas skriftligt av därtill
behörig person hos Beställaren.
7.3 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning
av behållare på allmän eller annan tillståndspliktig plats.
7.4 Beställaren ansvarar för framkomlighet på den del av enskild väg utanför
allmänna vägnätet som i förekommande fall måste beträdas för att utföra
uppdraget. Beställaren ansvarar för skador uppkomna längs transportväg
utanför allmänna vägnätet eller plats som Beställaren anvisat BIG BAG för
uppdraget.
8. SKADESTÅND
8.1 Om Beställaren lämnar avfall till BIG BAG, på sätt som strider mot detta
avtal och BIG BAG, hos BIG BAG anställd personal, eller av BIG BAG anlitad
underentreprenör förorsakas kostnader eller vållas fysisk eller ekonomisk skada,
skall Beställaren ersätta all skada som BIG BAG därmed drabbas av. Detsamma
gäller om Beställaren på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa
bestämmelser och BIG BAG vållas skada därav.
8.2 BIG BAGS skadeståndsskyldighet mot Beställare omfattar endast ersättning
för direkt skada och är begränsad till ett sammanlagt högsta belopp per skada
motsvarande 3 vid skadans inträffande gällande prisbasbelopp. BIG BAG
ansvarar aldrig för skada som är en direkt följd av att BIG BAG utför leverans
enligt dessa Allmänna Villkor och Beställarens anvisningar.
9. FORCE MAJEURE
9.1 Om BIG BAGS fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt
försvåras eller fördyras genom Force Majeure (ex vis strejk eller annan
arbetsmarknadskonflikt, krig, allmän mobilisering, upplopp, översvämning,
eldsvåda, extrema väderförhållanden, export- eller importkontroll,
valutarestriktioner, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist) som
påverkar BIG BAG eller anlitad underentreprenörs utförande av leverans utgör
detta inte avtalsbrott från BIG BAGs sida oaktat vad som stadgas i övrigt i dessa
Allmänna Villkor eller i respektive avtal.
10. UPPSÄGNING
10.1 Uppsägning av avtalet skall ske enligt respektive avtals överenskomna
villkor och i skriftlig form till BIG BAG för att gälla. Sägs inte avtalet upp tre
månader innan avtalstidens utgång fortsätter avtalet att gälla i ytterligare ett år
om inget annat stadgats i respektive avtals särskilda villkor.
10.2 BIG BAG äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet vad avser
hyra av behållare om risk finns att behållare skadas eller vandaliseras eller
Beställaren hamnar i obestånd, konkurs eller liknande förfarande, eller ifall
Beställaren bryter mot dessa Allmänna villkor, övriga avtalsförpliktelser mot BIG
BAG eller mot svensk lag.
11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
11.1 I samband med avtalet kan BIG BAG komma att behandla personuppgifter
enligt denna punkt. BIG BAG AB, eller sådant annat koncernbolag där insamling
av personuppgifter sker, (”BIG BAG”) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter. BIG BAG kan komma att dela
personuppgifterna med övriga koncernbolag och med dess underleverantörer,
men utöver sådan delning kommer inga personuppgifter överföras till någon
tredje part. Personuppgifterna kommer inte heller att överföras till ett land
utanför EU/EES.
11.2 I fall då Beställaren är en privatperson behandlar BIG BAG följande
personuppgifter om privatpersonen: namn, mailadress, adress, telefonnummer,
personnummer, kreditupplysningar etc, och i fall då Beställaren företräds av en
kontaktperson behandlas följande personuppgifter om kontaktpersonen: namn,
mailadress, telefonnummer, etc. Sådana privatpersoner och kontaktpersoner
benämns nedan ”registrerade”. BIG BAG behandlar de registrerades
personuppgifter i syfte att, och baserat på den legala grunden att, ingå och
fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. BIG BAG behandlar även
personuppgifterna i syfte att underlätta kontakter med och tillhandahålla

direktmarknadsföring till de registrerade, baserat på BIG BAG berättigade
intresse att vårda sina kundrelationer.
11.3 Härutöver kan BIG BAG kan även komma att spela in beställningar per
telefon till BIG BAGs kundservice i utbildningssyfte, samt i dokumentationssyfte
över pågående beställningar. Behandlingen är baserad på BIG BAG berättigade
intressen att utbilda personal, samt att administrera och fullgöra beställningar.
11.4 BIG BAG kommer att behandla personuppgifterna så länge det finns en
kundrelation med Beställaren och, i förekommande fall, så länge den
registrerade agerar som Beställarens kontaktperson. Uppgifterna ska raderas
inom 12 månader efter kundrelationens upphörande, respektive inom 3
månader efter att en registrerad upphör att vara kontaktperson. Vad gäller
inspelade samtal till kundtjänst, raderas sådana uppgifter inom 3 månader från
inspelningsdagen. Ovan angivna lagringstider gäller under förutsättning att BIG
BAG inte är förpliktigad enligt lag att fortsätta behandlingen.
11.5 Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering
av personuppgifter rörande honom eller henne. Det föreligger även en rätt att
begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva
rätten till dataportabilitet. Om en registrerad har frågor eller vill göra en
begäran enligt det föregående bistår BIG BAG med stöd och information på
www.bigbag.se eller på telefon/mail, kontaktuppgifter på www.bigbag.se. Den
registrerade har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan
kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se.
12. TVIST
12.1 Tvist i anledning av dess Allmänna Villkor ska avgöras enligt svensk lag och i
svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kontakta oss