Allmänna Villkor och tips för säker användning

Tips for safe use of bags
 • Place the bag on firm ground, reachable for a crane.
 • Do not drag the bag on the ground, it may weaken and tear
 • Make sure nothing can fall out of the bag. Do not exceed the weight limit.
 • You can mix non-hazardous materials. Not food waste, hazardous waste or liquids
 • Soil, stone, concrete etc.. should only be placed in Small and Large bags.
 • You need to sort: Electronic waste, Impregnated wood
 • Always contact BIG BAG before you throw hazardous waste


Tips for safe use of container
 • The intended placement area needs to be large enough for a container plus a truck.
 • Make sure the ground is stable. Car plus containers weigh many tons.
 • Protect fragile land and environment, if you can not choose a rugged place.
 • Load up to the maximum allowable weight and volume!
 • Avoid areas with poor security. Consult the driver.
 • Do not hesitate to contact and consult customer service or drivers if anything is unclear.


Terms and Conditions

General Terms BIG BAG AB,,sv,These general conditions,,sv,"Terms and Conditions",,sv,replaces all previous relevant,,sv,versions of the General Terms and Conditions,,sv,The following Terms and Conditions apply in Sort Group AB,,sv,including its affiliates',,sv,hereinafter called "BIG BAG",,sv,providing,,sv,goods and services,,sv,At the time of the order mentioned conditions apply until,,sv,Parties' obligations with regard to the individual order is laid,,sv,completed,,sv,BIG BAG supply goods and services to both individuals and,,sv 2018:1
1. APPLICATION

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ersätter alla tidigare gällande
versioner av Allmänna villkor.

1.2 Nedanstående Allmänna Villkor gäller vid Sortera Group ABs (559051-3288)
inklusive dess koncernbolags (nedan benämnda ”BIG BAG”) tillhandahållande av
varor och tjänster. Vid beställningstillfället angivna villkor gäller fram till dess att
parternas förpliktelser med anledning av den enskilda lagda beställningen är
fullföljda. BIG BAG levererar varor och tjänster till såväl privatpersoner och
company associations,,sv,collectively the "Purchaser" below,,sv,These,,sv,General Terms and Conditions are subject to audit by the,,sv,January and,,sv,July each year,,sv,It is the responsibility of the Purchaser to actively seek out current versions,,sv,these are held,,sv,available in BIG BAG of www.bigbag.se and for sending a message as,,sv,contact details on www.bigbag.se,,sv,The additional standard conditions,,sv,points,,sv,refers below kept generally available to physical and,,sv,legal persons below posted link,,sv,These Terms and Conditions do not apply,,sv; gemensamt benämnda ”Beställaren” nedan. Dessa
Allmänna Villkor är föremål för revision per den 1 januari och den 1 juli årligen.
Det åligger Beställaren att aktivt uppsöka gällande versioner. Dessa hålls
tillgängliga av BIG BAG på www.bigbag.se och för utskick per mail enligt
kontaktuppgifter på www.bigbag.se. De kompletterande standardvillkor som
punkterna 1.4-6 hänvisar till nedan hålls allmänt tillgängliga till fysiska och
juridiska personer på nedan anslagna länkar. Dessa Allmänna Villkor gäller inte
the individuals in those parts where the mandatory consumer protection rules,,sv,applicable,,sv,Individuals hereby agree that any right is,,sv,exists when BIG BAG has made delivery of the service or delivery of materials,,sv,At the contradictory terms or conditions relating to individual written,,sv,contract document before the General Terms,,sv,These Terms and Conditions apply in their,,sv,turn before the specified standard conditions and / or industry practice of all types,,sv,The "Dealership" is a contract where BIG BAG includes an agreement with,,sv
tillämpliga. Privatpersoner samtycker härmed till att någon ångerrätt inte
föreligger när BIG BAG har utfört leverans av tjänst eller leverans av material.

1.3 Vid motsägande bestämmelser eller villkor gäller enskilda skriftliga
avtalsdokument före dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor gäller i sin
tur före angivna standardvillkor och/eller branschpraxis av allt slag.

1.4 Ett ”Återförsäljaravtal” är ett avtal där BIG BAG ingår överenskommelse med
another party to sell big bags of goods,,sv,The distribution is complemented,,,sv,general conditions of the standard terms ABM07 to the extent that regulation is missing in the,,sv,current dealership or these Terms and Conditions,,sv,ABM07 available,,sv,available in its entirety at the Swedish Construction Federation on the link,,sv,www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm,,en,__146,,en,A "Collection Agreement" is an agreement regarding waste collection and / or,,sv,transport,,en,The Collection Agreement is supplemented these general terms of,,sv,of standard Contab,,sv. I Återförsäljaravtal kompletteras dessa
allmänna villkor av standardvillkor ABM07 i den mån reglering saknas i det
aktuella återförsäljaravtalet eller dessa Allmänna villkor. ABM07 finns
tillgängligt i sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk
https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm-07__146.

1.5 Ett ”Insamlingsavtal” är ett avtal gällande avfallsinsamling och/eller
transport. I Insamlingsavtal kompletteras dessa allmänna villkor av
standardvillkor Contab 2003 to the extent that regulation is lacking in the current,,sv,Collection Agreement or these Terms and Conditions,,sv,contab,,es,is available in,,sv,full of Swedish Construction Federation on the link,,sv,www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/contab-2003__253,,en,A "Material Supply Agreement" is a contract where BIG BAG undertakes to,,sv,payment to deliver goods in the form of various types of construction materials,,sv,according to,,sv,specification in each case,,sv,loosely loaded in the specified container to,,sv,In Material Supply Agreement completed these Terms of,,sv
Insamlingsavtalet eller dessa Allmänna Villkor. Contab 2003 finns tillgängligt i
sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk
https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/contab-2003__253.

1.6 Ett ”Materialleveransavtal” är ett avtal där BIG BAG förbinder sig att mot
betalning leverera varor i form av olika typer av konstruktionsmaterial, enligt
specifikation i varje enskilt fall, löst lastat i därför avsedd behållare till
Client. I Materialleveransavtal kompletteras dessa Allmänna Villkor av
standard terms ABM07 to the extent that regulation is lacking in the current,,sv,Material Supply Agreement or these Terms and Conditions,,sv,ABM07 is available in,,sv,A "Trade Agreement" is an agreement on big bags delivery or,,sv,receipt of waste for treatment and deposition,,sv,In Trading Agreement constitutes the,,sv,individual Agreement and the General Conditions of the full regulation of,,sv,contractual relationship,,sv,The container,,sv,which in these Terms and Conditions will also cover container,,sv,must not,,sv
Materialleveransavtalet eller dessa Allmänna Villkor. ABM07 finns tillgängligt i
sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk
https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm-07__146.

1.7 Ett ”Tradingavtal” är ett avtal gällande BIG BAGs avlämnande eller
mottagande av avfall för behandling och avsättning. I Tradingavtal utgör det
enskilda avtalet samt dessa Allmänna Villkor den fullständiga regleringen i
avtalsförhållandet.

2. RENTAL OF CONTAINERS

2.1 Behållaren (vilket i dessa Allmänna Villkor även ska omfatta container) får ej
moved or used by the Client other than the collection of materials and waste,,sv,according to the General Terms,,sv,The client shall ensure that the container is available for emptying the why,,sv,intended vehicle,,sv,The customer is entitled to provide the container with the BIG BAG,,sv,approved locking device,,sv,Every time BIG BAG download or empty the container should,,sv,However, all of the locks to be removed,,sv,BIG BAG account for and pay for ongoing normal maintenance and normal,,sv,servicing of containers,,sv,BIG BAG is entitled to the Purchaser carry out maintenance and,,sv
enligt dessa Allmänna Villkor.

2.2 Beställaren skall tillse att behållaren är tillgänglig för tömning med därför
avsett fordon. Beställaren har rätt att förse behållaren med av BIG BAG
godkänd låsanordning. Varje gång BIG BAG hämtar eller tömmer behållaren ska
dock samtliga lås vara avlägsnade, unless otherwise agreed.

2.3 BIG BAG svarar för och bekostar löpande normalt underhåll och normal
service av behållare. BIG BAG äger rätt att hos Beställaren utföra underhåll och
repairs to the container,,sv,or to replace the container against another of,,sv,equivalent type,,sv,The purchaser is obliged to take good care of the container and that the vandalism,,sv,report this to the BIG BAG,,sv,The customer is responsible for the theft and vandalism of,,sv,rented container,,sv,The customer is always for the cost of repairing damage,,sv,container caused due to negligence or misoperation,,sv,of the Client and which can not be considered normal wear,,sv,The Client,,sv, eller att byta ut behållaren mot en annan av
likvärdig typ.

2.4 Beställaren är skyldig att väl vårda behållaren samt att vid skadegörelse
rapportera denna till BIG BAG. Beställaren svarar för stöld och skadegörelse på
hyrd behållare. Beställaren står alltid för kostnaden för reparation av skada på
behållare som uppkommit på grund av oaktsamhet eller felaktigt handhavande
från Beställarens sida och som ej kan anses vara normalt slitage. Beställaren
responsible for damages and any cleaning caused by inappropriate waste / materials,,sv,killed in the container,,sv,up to the allowed,,sv,maximum weight,,sv,Articles may be maximally filled to the upper edge and not be,,sv,higher,,sv,Note in particular that certain,,sv,material types such as,,sv,for example, but not exhaustively listed,,sv,clay has a density that the maximum weight of containers is reached long before the material,,sv,is loaded up to the container edge,,sv,so that the risk,,sv,for blowing dust or scattering by the cargo net is not present,,sv
nedlagts i behållaren.

2.5 Loading of containers shall be made so that a good balance is obtained, upp till tillåten
maxvikt. Föremål får maximalt fyllas till behållarens övre kant och inte vara
högre, longer or wider than the container. Observera särskilt att vissa
materialtyper såsom, t ex men inte uttömmande uppräknat, land, stone, sand,
grus, lera har så hög densitet att maxvikt för behållare nås långt innan material
är lastat upp till behållarens kant. Material shall be loaded or sealed, så att risk
för avblåsning eller dammspridning genom lastnät inte föreligger. Vid
any questions or confusion about how each reservoir being loaded supports,,sv,and information to get the BIG BAG on website www.bigbag.se,,sv,alternatively per,,no,phone or email,,da,contact information according www.bigbag.se,,sv,BIG BAG is entitled to the Purchaser's expense, delete or move containers,,sv,upon request of the authority or landowner / easement donors,,sv,BIG BAG may recover containers if payment is not made according to the conditions,,sv,or suspicion of improper or careless use by the purchaser;,,sv
och information att få hos BIG BAG på hemsidan www.bigbag.se, alternativt per
telefon eller mail, kontaktuppgifter enligt www.bigbag.se.

2.6 BIG BAG äger rätt att på Beställarens bekostnad ta bort eller flytta behållare
efter anmodan av myndighet eller markägare/servitutsgivare.

2.7 BIG BAG äger rätt att återta behållare om betalning ej erläggs enligt villkor,
eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning på Beställarens sida.
The materials at a retention time in the reservoir and disposed of,,sv,The client is charged according to their current price for each faction,,sv,BAG is not in accordance with environmental,,sv,law and order to empty the container,,sv,on hämtstället,,sv,The customer should be aware of this,,sv,Whatever the reason for mandatory action shall be the Purchaser sought to be informed,,sv,of action,,sv,However, the task is completed even in cases where the client not reached by,,sv,information before action had to be taken,,sv
debiteras Beställaren enligt dennes gällande pris för respektive fraktion. BIG
BAG kan ej enligt gällande miljö- och ordningslagstiftning tömma ur behållaren
på hämtstället; Beställaren ska vara medveten om detta.

2.8 Oavsett orsak till tvingande åtgärd skall Beställaren sökas för att informeras
om åtgärd. Dock kan uppdraget slutföras även i de fall beställaren ej nåtts av
information innan åtgärd måst vidtas.

2.9 The client is charged all costs in enforcement action if he does not,,sv,can prove that it was caused by the negligence of BIG BAG,,sv,All the collection of hazardous waste,,sv,see Waste Ordinance to define alt,,sv,big bags, please contact customer service,,sv,requires an declaration,,sv,avlämnaren,,sv,Declaration shall be signed by the Client,,sv,most recently in connection with the BIG BAG begin the task of each individual call-off,,sv,different kinds of hazardous waste collected and transported,,sv,each individual type of waste,,sv
kan visa att åtgärden orsakats av vårdslöshet från BIG BAG.

3. HAZARDOUS WASTE

3.1 All insamling av farligt avfall (se Avfallsförordningen för definition alt
kontakta BIG BAGs kundservice) förutsätter upprättande av deklaration för
avlämnaren (Beställaren). Deklaration skall ha undertecknats av Beställaren
senast i samband med att BIG BAG påbörjar uppdraget i varje enskilt avrop. To
olika slags farligt avfall insamlas och transporteras, skall varje enskilt avfallsslag
declared for and be marked with waste characterization and the EWC code,,sv,repeated collection and transport of the same types,,sv,The client can refer,,sv,to the already established "Declaration" with specific ID number,,sv,On each such,,sv,the opportunity to be what is stated in the "Declaration" about the characteristics of the waste and other,,sv,provisions of the General Terms and Conditions apply,,sv,If the conditions specified in,,sv,"Declaration" change or other circumstances that are important for BIG,,sv,BAG's handling is present or arises,,sv. Vid
upprepad insamling och transport av samma avfallsslag, kan Beställaren hänvisa
till redan upprättad ”Deklaration” med specifikt ID-nummer. Vid varje sådant
tillfälle skall vad som angetts i ”Deklaration” om avfallets egenskaper och övriga
bestämmelser i Allmänna Villkor gälla. Om förhållanden som angetts i
”Deklaration” ändras eller annan omständighet som är av betydelse för BIG
BAGs hantering föreligger eller uppkommer, The client is obliged to immediately provide,,sv,BIG BAG written notice about this,,sv,Hazardous waste packaging must be well sealed and of good quality and the,,sv,material intended and dedicated for packaging waste of the kind and in,,sv,otherwise comply with applicable regulations,,sv,containing rules and conditions that should be fulfilled at,,sv,national and international transport of dangerous goods by road,,sv,The packaging should be,,sv,be clearly marked on the permanent way with EWC code and class and other,,sv
BIG BAG skriftligt besked härom.

3.2 Farligt avfall-emballering skall vara väl tillslutet samt av god kvalitet och av
material som är avsett och ägnat för emballering av avfall av aktuellt slag och i
övrigt uppfylla gällande bestämmelser. Packagings shall meet the requirements of ADR,
som innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid
nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Emballaget skall
vara tydligt märkt på beständigt sätt med EWC kod och riskklass samt övriga
markings BIG BAG can to demand,,sv,Pumpable waste should not be used to fill,,sv,packaging for more than,,sv,of volume occurring without particular,,sv,agreement with BIG BAG,,sv,Packaging can be seen as,,sv,disposable packaging,,sv,BIG BAG assumes responsibility for and ownership of,,sv,waste / recycling material at the reception control on big bags,,sv,plant,,sv,The client, however, is still responsible for the consequences that can,,sv,arise from the nature of the waste does not correspond to what was agreed,,sv. Pumpbart avfall skall inte fylla använt
emballage till mer än 90 % av förekommande volym utan särskild
överenskommelse med BIG BAG. Emballage kan komma att betraktas som
engångsemballage.

4. AVFALL-/ÅTERVINNINGSMATERIAL

4.1 BIG BAG övertar ansvaret för och äganderätten till
avfallet/återvinningsmaterialet vid mottagningskontroll på BIG BAGs
anläggning. Beställaren är dock alltjämt ansvarig för de konsekvenser som kan
uppstå till följd av att avfallets beskaffenhet inte motsvarar vad som avtalats
and ordered in each case,,sv,BIG BAG responsible for waste / recyclable materials only delivered at,,sv,state tested and approved establishments and all other handling is done in,,sv,full compliance with Swedish laws and regulations,,sv,The purchaser is responsible for the total order and stated therein,,sv,material specifications comply with the waste collection site,,sv,deviations owns BIG BAG entitled to supplementary charge the client for the order according to,,sv,paragraph,,sv,Generally,,sv,tips and sorts waste and hazardous waste,,sv.

4.2 BIG BAG ansvarar för att avfall/återvinningsmaterial endast avlämnas vid
tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all övrig hantering sker i
full överensstämmelse med svenska lagar och bestämmelser.

4.3 Beställaren ansvarar för att lagd beställning och däri angiven
materialspecifikation överensstämmer med avfallet på insamlingsplatsen. Vid
avvikelser äger BIG BAG rätt att tilläggsdebitera Beställaren för ordern enligt
stycke 6 hereinafter.

5. DOWNLOAD

Allmänt

5.1 BIG BAG transports, tippar och sorterar Avfall och Farligt avfall (definition,,en,in big bags sorting guide on www.bigbag.se,,da,Household,,sv,as defined in,,sv,Law and Practice,,sv,will not be accepted,,sv,Hazardous waste is accepted pursuant to the provisions of paragraph,,sv,BIG BAG providing transport on weekdays,,sv,if nothing else,,sv,expressly agreed in each case,,sv,If the shipment can not be done,,sv,during this period,,sv,or part of this period, the purchaser shall notify,,sv,Invoice,,sv,If the Client specified collection point is not kept available according to the terms in,,sv
i BIG BAGs sorteringsguide på www.bigbag.se). Hushållsavfall, enligt definition i
lag och praxis, tas ej emot. Farligt avfall tas emot enligt bestämmelser i punkt 3
above.

5.2 BIG BAG utför transporter på vardagar mellan 06:00-18:00 om inget annat
uttryckligen är överenskommet i varje enskilt fall. Om transporten inte kan ske
under denna period, eller delar av denna period skall Beställaren meddela detta
vid beställningstillfället.

5.3 Om Beställarens angivna insamlingsplats inte hålls tillgänglig enligt villkor i
these Conditions during transport hours in this paragraph,,sv,owns BIG BAG entitled to supplementary charge the client for the collection that could not,,sv,performed,,sv,s k ”bomkörning”,,en,as a general price list,,sv,Hämtställets and waste characteristics,,sv,Big bags standard service for transport means free flow with great,,sv,The path to the pickup location to be bearing capacity as BK 2 or higher,,sv,meters from possible,,sv,parking space for trucks to be notified at the time the order to,,sv,
äger BIG BAG rätt att tilläggsdebitera Beställaren för insamling som ej kunnat
utföras, s k ”bomkörning”, enligt gällande generella prislista.
Hämtställets och avfallets beskaffenhet

5.4 BIG BAGs standardtjänst för transport innebär fri framkomlighet med stor
truck. The road to our destination should have a clear height of 4,5 meters and a width of at least 3 meters..
Vägen fram till upphämtningsplatsen ska vara bärig enligt BK2 eller högre.

5.5 Distance to bags placed further away than 5 meter från möjlig
parkeringsplats för lastbil skall meddelas vid beställningstillfället för att
ensure that the correct vehicle is planned for the task,,sv,Sacks placed farther away,,sv,than,,sv,meters from the road can not be guaranteed pickup,,sv,The client can then,,sv,may be charged additional costs for the collection performance,,sv,The purchaser is responsible for maximum cargo weight and volume in the container, and,,sv,bags are not exceeded,,sv,Information on each container's maximum load is found,,sv,on www.bigbag.se,,no,BIG BAG can be due to the law and regulation of road traffic,,sv,current maximum pressure against the road surface and safety legislation does not,,sv. Säckar placerade längre bort
än 8 meter från vägen kan inte garanteras upphämtning; Beställaren kan då
komma att debiteras extra kostnader för insamlingsutförandet.

5.6 Beställaren ansvarar för att maximal lastvikt och volym i container och
säckar inte överskrids. Information om respektive behållares maxlast återfinns
på www.bigbag.se. BIG BAG kan på grund av lag och förordning för vägtrafik
gällande maxtryck mot vägbanan eller arbetsmiljölagstiftning inte
avtransportera overloaded containers,,sv,The purchaser is responsible for legal compliance and to possess the requisite knowledge,,sv,of laws and regulations for delivering waste,,sv,BIG BAG is providing support,,sv,and information on www.bigbag.se or by phone / email,,sv,contact details on,,sv,Deviations from the standard services that are not reported by the Purchaser at,,sv,ordering and prevented completion of the order will be charged,,sv,The purchaser is responsible for ensuring that work can be carried out with the ordered resource,,sv.
5.7 Beställaren har ansvar för lagefterlevnad och att inneha erforderlig kunskap
om gällande lagar och regler för avlämnande av avfall. BIG BAG bistår med stöd

och information på www.bigbag.se eller på telefon/mail, kontaktuppgifter på
www.bigbag.se.
5.8 Avvikelser från standardtjänster som ej rapporterats av Beställaren vid
beställningstillfället och som omöjliggjort slutförande av beställning debiteras
enligt gällande generella prislista.
5.9 Beställaren ansvarar för att arbetet kan utföras med beställd resurs med
Except in cases BIG BAG recommended type of resource,,sv,given to the client,,sv,provided accurate information about the mission's prospects,,sv,Cancellations Collection Services,,sv,Cancellation of the download of BIG BAG bags or construction exhibition,,sv,closest,,sv,the previous day before the service is provided,,sv,Cancellations Material Supplies,,sv,it is the responsibility,,sv,The purchaser to examine the material he is in the need to perform the,,sv,he planned work,,sv,BIG BAG can provide support in thoughts but never take over,,sv, givet att beställaren
lämnat korrekt information om uppdragets förutsättningar.
Avbeställningar Insamlingstjänster
5.10 Avbeställning av hämtning av BIG BAG byggsäckar eller utställning,
emptying / collecting of container can be done free of charge at 17:00 närmast
föregående vardag innan tjänsten skall utföras.
Avbeställningar Materialleveranser
5.11 Ordering of materials for delivery is always binding. Det åligger
Beställaren att undersöka vilket material denne är i behov av för att utföra av
denne planerade arbeten. BIG BAG kan ge stöd i funderingar men aldrig överta
Client's responsibility to correct material for each project ordered,,sv,Ordered material in the delivery material not repurchased,,sv,About BIG BAG upon arrival at the place of delivery is not allowed to complete,,sv,delivery,,sv,or if the site itself prevents shutdown or,,sv,easy loading charged to the client for delivery as a whole,,sv,return transport and tipping fee according to the current price list,,sv,Cancellations timdebiterade services,,sv,for example but not,,sv,exhaustively listed,,sv,suction / blåsbil,,sv,skopbil and,,sv.
5.12 Beställt material i materialleverans återköps ej.
5.13 Om BIG BAG vid ankomst till platsen för leverans ej tillåts slutföra
leveransen, eller om platsens beskaffenhet omöjliggör avställning eller
upplastning debiteras Beställaren för leveransen i sin helhet, and
returtransport och tippavgift enligt gällande prislista.
Avbeställningar timdebiterade tjänster
5.14 Cancellations of services timdebiterade, exempelvis men inte
uttömmande uppräknat, höglyftande kranbil, sug/blåsbil, skopbil och andra
services where resources are made available to the customer with the specified hourly rate can be,,sv,without charge at the latest,,sv,the day before the service is ordered to be performed,,sv,the day before the agreed starting work charged,,sv,as follows,,sv,Prices,,da,PAYMENT TERMS AND COMPLAINTS,,sv,Contracted prices relate to work performed on regular working hours unless otherwise,,sv,out,,sv,Rates are listed as VAT on contracts with companies and associations,,sv,inc VAT on contracts with individuals,,sv,It is the responsibility of the Client to ensure that,,sv
utan debitering senast kl 12:00 dagen före tjänsten är beställd att utföras.
Cancellation after 12:00 dagen före överenskommen arbetsstart debiteras
enligt följande:
* Full day reservations: 5 hours
* Half day reservations or shorter working hours calculated: 3 hours
6. PRISER, BETALNINGSVILLKOR OCH REKLAMATIONER
6.1 Avtalade priser avser arbeten utförda på ordinarie arbetstid om inte annat
anges. Priser anges ex moms vid avtal med företag och föreningar; respective
ink moms vid avtal med privatpersoner. Det åligger Beställaren att tillse att
enlighten BIG BAG of this order as the corporate / association customers,,sv,respective individual,,sv,BIG BAG reserves the right to valid general price list current,,sv,adjust prices,,sv,Such change except when,,sv,changing opportunity already placed orders for big bags receiving orders,,sv,exception scheduled voiding,,sv,If the contract involves the rental of containers will be charged at the inception of a,,sv,delivery fee for the exhibition of the container of the big bags pricelist,,sv,and a,,sv,hemtagnings / cleaning fee at the end of contract,,sv
respektive privatperson.
6.2 BIG BAG förbehåller sig rätten att gällande generella prislistan löpande
justera priser, products and services. En sådan ändring gäller ej vid
ändringstillfället redan lagda beställningar till BIG BAGs ordermottagning,
undantaget schemalagda tömningar.
6.3 Om avtalet innebär hyra av behållare debiteras vid avtalets början en
leveransavgift för utställning av behållare enligt BIG BAGs prislista, samt en
hemtagnings/rengöringsavgift vid avslutat avtal. Start of rental charges for,,sv,different containers / equipment is always at the agreed start time under contract and suborder,,sv,BIG BAG is entitled to payment for processing fee collected / delivered,,sv,Contracted prices on treatment based on the prices of this Agreement,,sv,conclusion,,sv,If applicable processing fees on the establishment changed during,,sv,contract takes BIG BAG right to immediately adjust the price,,sv,treatment price not agreed, big bags general price list,,sv
olika behållare/maskiner sker alltid vid avtalad starttid enligt avtal och avrop.
6.4 BIG BAG äger rätt till ersättning för behandlingsavgift för insamlat/avlämnat
material. Avtalade priser avseende behandling grundas på priser vid detta avtals
slutande. Skulle gällande behandlingsavgifter på driftstället ändras under
avtalsperioden äger BIG BAG rätt att med omedelbar verkan justera priset. To
behandlingspris ej avtalats gäller BIG BAGs generella prislista.
6.5 If the agreed material substitution between the purchaser and the BIG BAG,,sv,obtained against the bill after credit settlement,,sv,Material substitution adjusted,,sv,monthly based on changes in market prices,,sv,m otherwise expressly,,sv,agreed,,sv,or otherwise not consistent with,,sv,contract or order placed owns BIG BAG entitled to adjust the price or alternatively,,sv,charge extra costs according to the current general price list and any,,sv,penalties laid down in the general price list,,sv,The waste / material at hand,,sv
erhålls det mot kreditfaktura efter avräkning. Materialersättning justeras
månadsvis baserat på förändring av marknadspris, m inget annat uttryckligen
avtalats.
6.6 If the waste / material composition, eller i övrigt ej stämmer med
avtalet eller lagd beställning äger BIG BAG rätt att justera priset alternativt
debitera extra kostnader enligt gällande generella prislista samt eventuella
straffavgifter fastslagna i den generella prislistan. För avfall/material vid sidan
of container collection charged extra cost,,sv,this material can,,sv,collected in accordance with current health and safety rules,,sv,which,,sv,resulting from the assignment,,sv,Client will,,sv,not caused by BIG BAG,,sv,net,,it,Upon payment by the due date,,sv,BIG BAG charge penalty interest under applicable law,,sv,Reminder fee and,,sv,collection fee charged overdue payments,,sv,however, later,,sv,days of the completed deliveries,,sv,Customer may not in any dispute or,,sv,compensation case rely on any defects that have not been in,,sv, om detta material kan
insamlas med hänsyn till gällande arbetsmiljöregler.
6.7 Additional fees by road tolls, ferries, bridges- and similar charges, vilka
föranleds av uppdraget, debiteras Beställaren.
6.8 Dwell time, som ej orsakats av BIG BAG, will be charged at an hourly rate,
minimum charge is 1/2 hour.
6.9 Payment terms for companies are 30 days net, for individuals 10 days
netto. The service charge will be charged. Vid likvid efter fakturans förfallodag
debiterar BIG BAG dröjsmålsränta enligt gällande lag. Påminnelseavgift och
inkassoavgift debiteras förfallna betalningar.
6.10 Claims / complaints must be reported immediately to BIG BAG, dock senast
within 7 dagar från utförd leverans. Beställaren får inte i någon tvist eller något
kompensationsärende åberopa sådana fel som inte reklamerats inom 3
months from completed delivery,,sv,BIG BAG entitled to,,sv,with urgency,,sv,as reasonably required,,sv,rectify incorrect deliveries at its own expense,,sv,is not entitled to the big bags expense to try to correct incorrect deliveries in any,,sv,fall,,en,which enter in,,sv,force during the contract period, which extends the nature or extent of,,sv,or undertaking the method for its embodiment,,sv,or entail additional charges,,sv,or taxes attributable to the contract entitle for BIG BAG immediately,,sv. BIG BAG äger rätt att, med den skyndsamhet
som skäligen kan krävas, avhjälpa felleveranser på egen bekostnad. Beställaren
äger inte rätt att på BIG BAGs bekostnad försöka avhjälpa felleveranser i något
fall.
6.11 New Laws, provisions, as well as other decisions by the authorities, som träder i
kraft under avtalsperioden och som utökar arten eller omfattningen av
åtagandet eller sättet för dess utförande, eller medför tillkommande avgifter
eller skatter hänförliga till uppdraget medför rätt för BIG BAG att omedelbart
adjust agreed prices from the time when such laws or regulations in force,,sv,BIG BAG charge all services rendered by invoice in arrears,,sv,new client will be credited tested before BIG BAG can treat and conduct,,sv,Client's initial order,,sv,Each client is informed of this at its first,,sv,ordering,,sv,The purchaser is responsible for hazardous waste,,sv,for example, but not exhaustively,,sv,listed radioactive,,sv,corrosive and unhealthy,,sv,substances and articles, as well as toxins,,sv,substances that can damage,,sv.
6.12 BIG BAG debiterar alla utförda tjänster mot faktura i efterskott. All
nya Beställare kommer att kreditprövas innan BIG BAG kan behandla och utföra
Beställarens första order. Samtliga Beställare upplyses om detta vid sin första
orderläggning.
7. LIABILITY
7.1 Beställaren ansvarar för att Farligt avfall (exempelvis men inte uttömmande
uppräknat radioaktiva, explosive, flammable, frätande och ohälsosamma
ämnen och föremål samt gifter, Liquefied Gases, ämnen som kan skada
container and all other substances and wastes by law or administrative action,,sv,disposed of by other means,,sv,under no circumstances be placed in other than,,sv,designated authorities and the approved container,,sv,Household waste may not,,sv,be big bags in containers,,sv,The client is responsible to him provided information on,,sv,waste / material content,,sv,and characteristic are correct in so far as these,,sv,information is relevant for price calculation or big bags third party liability,,sv
omhändertas på annat sätt) under inga omständigheter placeras i annat än
därför avsedda och av myndigheter godkända behållare. Hushållsavfall får ej
lämnas i BIG BAGS behållare.
7.2 Beställaren ansvarar för att av honom lämnade uppgifter om
avfallets/materialets innehåll, weight, och egenskap är korrekta i den mån dessa
uppgifter är av betydelse för prisberäkning eller BIG BAGs ansvar mot tredje
man or liability arising by law such as environmental legislation and,,sv,trafiklagstiftning,,da,Such information shall be provided upon request in writing by addition,,sv,authorized person at the Customer,,sv,The client is responsible for and pay the necessary permits for parking,,sv,containers in general or other licensable place,,sv,The purchaser is responsible for mobility on the part of the private road outside,,sv,public road network as the case must be entered to perform,,sv,assignment,,sv
trafiklagstiftning. Sådan uppgift skall på begäran lämnas skriftligt av därtill
behörig person hos Beställaren.
7.3 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning
av behållare på allmän eller annan tillståndspliktig plats.
7.4 Beställaren ansvarar för framkomlighet på den del av enskild väg utanför
allmänna vägnätet som i förekommande fall måste beträdas för att utföra
uppdraget. The purchaser is responsible for any damage incurred along the transport route,,sv,outside the public road or place the Purchaser designated for BIG BAG,,sv,in ways that conflict with this,,sv,agreements and BIG BAG,,sv,or of BIG BAG engaged,,sv,subcontractor caused costs or caused physical or economic damage,,sv,Customer shall compensate all damage BIG BAG thus suffer,,sv,The same,,sv,applies if the purchaser otherwise in breach of its obligations under these,,sv,regulations and BIG BAG caused damage thereof,,sv
utanför allmänna vägnätet eller plats som Beställaren anvisat BIG BAG för
uppdraget.
8. INDEMNITY
8.1 If the purchaser leaves waste to BIG BAG, på sätt som strider mot detta
avtal och BIG BAG, at BIG BAG staff, eller av BIG BAG anlitad
underentreprenör förorsakas kostnader eller vållas fysisk eller ekonomisk skada,
skall Beställaren ersätta all skada som BIG BAG därmed drabbas av. Detsamma
gäller om Beställaren på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa
bestämmelser och BIG BAG vållas skada därav.
8.2 BIG BAGS liability to the client only covers compensation,,sv,for direct damage and is limited to an aggregate maximum amount per claim,,sv,corresponding,,sv,at the occurrence of the damage regarding price base,,sv,is never liable for damage which is a direct consequence of BIG BAG perform delivery,,sv,according to the General Terms and directed by the Client,,sv,About BIG BAG performance of an obligation could be prevented or significantly,,sv,more difficult or expensive force majeure,,sv,example wise strike or other,,sv,market conflicts,,sv,war,,sv
för direkt skada och är begränsad till ett sammanlagt högsta belopp per skada
motsvarande 3 vid skadans inträffande gällande prisbasbelopp. BIG BAG
ansvarar aldrig för skada som är en direkt följd av att BIG BAG utför leverans
enligt dessa Allmänna Villkor och Beställarens anvisningar.
9. FORCE MAJEURE
9.1 Om BIG BAGS fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt
försvåras eller fördyras genom Force Majeure (ex vis strejk eller annan
arbetsmarknadskonflikt, krig, mobilization,,sv,riot,,sv,flood,,sv,Fire,,sv,extreme weather conditions,,sv,export,,en,or import controls,,no,valutarestriktioner,,it,authority bids,,sv,general energy,,sv,or material flaw,,da,affect BIG BAG or engaged in entrepreneurial performance of the supply is,,sv,this is not a default on big bags side, notwithstanding what is provided otherwise in these,,sv,General Terms and Conditions or the respective agreements,,sv,Termination shall be as each contracts agreed,,sv,conditions and in written form to the BIG BAG to apply,,sv,Said to no agreement on three,,sv, upplopp, översvämning,
eldsvåda, extrema väderförhållanden, export- eller importkontroll,
valutarestriktioner, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist) as
påverkar BIG BAG eller anlitad underentreprenörs utförande av leverans utgör
detta inte avtalsbrott från BIG BAGs sida oaktat vad som stadgas i övrigt i dessa
Allmänna Villkor eller i respektive avtal.
10. TERMINATION
10.1 Uppsägning av avtalet skall ske enligt respektive avtals överenskomna
villkor och i skriftlig form till BIG BAG för att gälla. Sägs inte avtalet upp tre
months before the contract expires the contract continues to be valid in another year,,sv,unless otherwise provided for in the respective agreements specific conditions,,sv,BIG BAG has the right to immediately terminate the agreement in respect of,,sv,rental of containers if there is risk that the container is damaged or vandalized or,,sv,The customer becoming insolvent,,sv,bankruptcy or similar process,,sv,or if,,sv,The client violates these General Terms and Conditions,,sv,other contractual obligations to BIG,,sv,BAG or Swedish law,,sv
om inget annat stadgats i respektive avtals särskilda villkor.
10.2 BIG BAG äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet vad avser
hyra av behållare om risk finns att behållare skadas eller vandaliseras eller
Beställaren hamnar i obestånd, konkurs eller liknande förfarande, eller ifall
Beställaren bryter mot dessa Allmänna villkor, övriga avtalsförpliktelser mot BIG
BAG eller mot svensk lag.
11. PROCESSING OF PERSONAL DATA
11.1 In connection with the agreement, BIG BAG get to process personal data,,sv,in this paragraph,,sv,or such other group companies where collection,,sv,of personal data,,sv,”BIG BAG”,,en,data controller for,,sv,treatment of data,,sv,BIG BAG may share,,sv,personal information with affiliated companies and its suppliers,,sv,but beyond such sharing will no personal information be transferred to any,,sv,third party,,no,Personal data will not be transferred to a country,,sv,EU / EEA citizens,,sv
enligt denna punkt. BIG BAG AB, eller sådant annat koncernbolag där insamling
av personuppgifter sker, (”BIG BAG”) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter. BIG BAG kan komma att dela
personuppgifterna med övriga koncernbolag och med dess underleverantörer,
men utöver sådan delning kommer inga personuppgifter överföras till någon
tredje part. Personuppgifterna kommer inte heller att överföras till ett land
utanför EU/EES.
11.2 In cases where the customer is a private person treats BIG BAG following,,sv,personal information about the private person,,sv,name,,sv,address,,sv,phone number,,de,personal,,sv,credit etc.,,sv,and cases where the Purchaser represented by a,,sv,contact person, the following data of the contact person,,sv,Such individuals and contacts,,sv,referred to below as "registered",,sv,BIG BAG treats the registered,,sv,personal data in order to,,sv,and based on the legal grounds that,,sv,conclude and,,sv,fulfill their obligations under the contract,,sv,BIG BAG also deals,,sv
personuppgifter om privatpersonen: namn, mailadress, adress, telefonnummer,
personnummer, kreditupplysningar etc, och i fall då Beställaren företräds av en
kontaktperson behandlas följande personuppgifter om kontaktpersonen: namn,
mailadress, telefonnummer, etc. Sådana privatpersoner och kontaktpersoner
benämns nedan ”registrerade”. BIG BAG behandlar de registrerades
personuppgifter i syfte att, och baserat på den legala grunden att, ingå och
fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. BIG BAG behandlar även
the personal information in order to facilitate communication with and provide,,sv,direct to the registered,,sv,based on BIG BAG eligible,,sv,interest to nurture their customer relationships,,sv,In addition, the BIG BAG can even get to record orders per,,sv,phone into big bags Customer Service for training purposes,,sv,and documentation purposes,,sv,of pending orders,,sv,The treatment is based on BIG BAG eligible,,sv,interests to train staff,,sv,and to administer and fulfill orders,,sv

direktmarknadsföring till de registrerade, baserat på BIG BAG berättigade
intresse att vårda sina kundrelationer.
11.3 Härutöver kan BIG BAG kan även komma att spela in beställningar per
telefon till BIG BAGs kundservice i utbildningssyfte, samt i dokumentationssyfte
över pågående beställningar. Behandlingen är baserad på BIG BAG berättigade
intressen att utbilda personal, samt att administrera och fullgöra beställningar.
11.4 BIG BAG will process personal data for as long as there is a,,sv,customer relationship with the Client and,,sv,if appropriate,,sv,as long as the,,sv,Registered act as the Client's contact person,,sv,The data shall be erased,,sv,months after the termination of the customer relationship,,sv,and in,,sv,months after a registered ceases to be the contact person,,sv,Concerning,,sv,recorded calls to customer service,,sv,erase such data in,,sv,months,,sv,recording day,,sv,The above mentioned retention periods is subject to BIG,,sv
kundrelation med Beställaren och, i förekommande fall, så länge den
registrerade agerar som Beställarens kontaktperson. Uppgifterna ska raderas
within 12 månader efter kundrelationens upphörande, respektive inom 3
månader efter att en registrerad upphör att vara kontaktperson. Vad gäller
inspelade samtal till kundtjänst, raderas sådana uppgifter inom 3 månader från
inspelningsdagen. Ovan angivna lagringstider gäller under förutsättning att BIG
BAG is not obligated by law to continue treatment,,sv,The data subject has the right to request access to and correction or deletion,,sv,of personal data concerning him or her,,sv,There is also a right to,,sv,request restriction of treatment,,sv,objection to treatment,,sv,and exercising,,sv,the right to data portability,,sv,If a registered have questions or want to make a,,sv,Court under the previous aid BIG BAG with support and information on the,,sv,www.bigbag.se or by phone / mail,,da.
11.5 Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering
av personuppgifter rörande honom eller henne. Det föreligger även en rätt att
begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva
rätten till dataportabilitet. Om en registrerad har frågor eller vill göra en
begäran enligt det föregående bistår BIG BAG med stöd och information på
www.bigbag.se eller på telefon/mail, kontaktuppgifter på www.bigbag.se. The
data subject has the right to lodge a complaint to the Data Inspection,,sv,that can,,no,contacted via datainspektionen@datainspektionen.se,,sv,Disputes arising from the General Conditions shall be settled in accordance with Swedish law and in,,sv,Swedish courts, with the Stockholm District Court,,sv,This iframe contains the logic required to manage Gravity Forms with Ajax support,,sv, som kan
kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se.
12. DISPUTE
12.1 Tvist i anledning av dess Allmänna Villkor ska avgöras enligt svensk lag och i
svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Contact Us