17 01 Betong, tegel, klinker och keramik

17 01 01 Betong
17 01 02 Tegel
17 01 03 Klinker och keramik
17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen
17 01 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i
17 01 06
17 02 Trä, glas och plast

17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 02 03 Plast
17 02 04* Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen
17 03 Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter

17 03 01* Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01
17 03 03* Stenkolstjära och tjärprodukter
17 04 Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 01 Koppar, brons, mässing
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Bly
17 04 04 Zink
17 04 05 Järn och stål
17 04 06 Tenn
17 04 07 Blandade metaller
17 04 09* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen
17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen
17 04 11 Andra kablar än de som anges i
17 04 10
17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen
17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03
17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen
17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05
17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen
17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07
17 06 Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest

17 06 01* Isolermaterial som innehåller asbest
17 06 03* Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen
17 06 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03
17 06 05* Byggmaterial som innehåller asbest (4)
17 08 Gipsbaserade byggmaterial

17 08 01* Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen
17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01
17 09 Annat bygg- och rivningsavfall

17 09 01* Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver
17 09 02* Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)
17 09 03* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen
17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 7 09 03