Miljöarbetet idag

BIG BAG väljer modern teknik, för att säkerställa minimal miljöpåverkan.
Kortast möjliga avfallstransporter är en viktig komponent som påverkar miljö och lönsamhet positivt.
På BIG BAG:s sorteringsanläggning är återvinningsgraden hög och ett exempel på hur motivation och engagemang leder till goda effekter på lönsamhet och miljö.

Kompetens

Vår miljöpolicy präglas av hög kompetens bland medarbetare och ledning. BIG BAG:s miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och innebär ett övergripande arbete som omfattar alla på företaget.
Rutiner för styrning, systematisering av dokumentation samt planering för nödlägen är exempel där miljöledningssystemet implementeras.

Utbildning

Intresse och engagemang föds ur kunskap och kompetens. BIG BAG genomför regelbundet utbildningar kring miljöledningssystem och miljöarbete. Syftet är att fördjupa  kunskaper och öka motivationen att aktivt delta i att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Vision

BIG BAG har starka värderingar för en hållbar verksamhetstillväxt. Med drivkraft och utmanande mål för vårt miljöarbete skall vi vara och uppfattas som ett ansvarsfullt företag. Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Åtagande

BIG BAG skall ständigt sträva efter effektivitet i miljöarbetet. Flytta miljömålen framåt och förbättra handlingsplaner, för att nå vår vision och ambitioner som beskrivs i BIG BAG:s miljöpolicy.

Mål

  • Att följa legala och andra krav inom miljöområdet.
  • Att eliminera riskerna för skador på hälsa, egendom och miljön på grund som kan uppkomma inom ramen för företagets verksamhet.
  • Att minska verksamhetens miljöpåverkan och öka företagets miljöprestanda.
  • Att verka för att uppnå en långsiktig och hållbar samhällutveckling.