Allmänna villkor

Genom att registrera dig som användare på vår företagssida eller genom att beställa någon/några av våra produkter och tjänster godkänner du våra allmänna villkor nedan.

Allmänna Villkor BIG BAG 2020:1

 1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ersätter alla tidigare gällande versioner av Allmänna villkor.

1.2 Nedanstående Allmänna Villkor gäller vid Sortera Group ABs (559051-3288) inklusive dess koncernbolags och tillhörande varumärkens (nedan benämnda ”BIG BAG”) tillhandahållande av varor och tjänster. Vid beställningstillfället angivna villkor gäller fram till dess att parternas förpliktelser med anledning av den enskilda lagda beställningen är fullföljda. BIG BAG levererar varor och tjänster till såväl privatpersoner och företag som föreningar; gemensamt benämnda ”Beställaren” nedan. Dessa Allmänna Villkor är föremål för revision per den 1 januari och den 1 juli årligen. Det åligger Beställaren att aktivt uppsöka gällande versioner. Dessa hålls tillgängliga av BIG BAG på www.bigbag.se och för utskick per mail enligt kontaktuppgifter på www.bigbag.se. De kompletterande standardvillkor som punkterna 1.4-6 hänvisar till nedan hålls allmänt tillgängliga till fysiska och juridiska personer på nedan anslagna länkar. Dessa Allmänna Villkor gäller inte mot privatpersoner i de delar där tvingande konsumentskyddsregler är tillämpliga. Privatpersoner samtycker härmed till att någon ångerrätt inte föreligger när BIG BAG har utfört leverans av tjänst eller leverans av material.

1.3 Vid motsägande bestämmelser eller villkor gäller enskilda skriftliga avtalsdokument före dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor gäller i sin tur före angivna standardvillkor och/eller branschpraxis av allt slag.

1.4 Ett ”Återförsäljaravtal” är ett avtal där BIG BAG ingår överenskommelse med annan part att försälja BIG BAGs varor. I Återförsäljaravtal kompletteras dessa allmänna villkor av standardvillkor ABM07 i den mån reglering saknas i det aktuella återförsäljaravtalet eller dessa Allmänna villkor. ABM07 finns tillgängligt i sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm-07__146.

1.5 Ett ”Insamlingsavtal” är ett avtal gällande avfallsinsamling och/eller transport. I Insamlingsavtal kompletteras dessa allmänna villkor av standardvillkor Contab 2003 i den mån reglering saknas i det aktuella Insamlingsavtalet eller dessa Allmänna Villkor. Contab 2003 finns tillgängligt i sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/contab-2003__253.

1.6 Ett ”Materialleveransavtal” är ett avtal där BIG BAG förbinder sig att mot betalning leverera varor i form av olika typer av konstruktionsmaterial, enligt specifikation i varje enskilt fall, löst lastat i därför avsedd behållare till Beställare. I Materialleveransavtal kompletteras dessa Allmänna Villkor av standardvillkor ABM07 i den mån reglering saknas i det aktuella Materialleveransavtalet eller dessa Allmänna Villkor. ABM07 finns tillgängligt i sin helhet hos Sveriges Byggindustrier på länk https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-standardavtal/abm-07__146.

1.7 Ett ”Tradingavtal” är ett avtal gällande BIG BAGs avlämnande eller mottagande av avfall för behandling och avsättning. I Tradingavtal utgör det enskilda avtalet samt dessa Allmänna Villkor den fullständiga regleringen i avtalsförhållandet.

 1. HYRA AV BEHÅLLARE

2.1 Behållaren (vilket i dessa Allmänna Villkor även ska omfatta container) får ej flyttas eller av Beställaren nyttjas till annat än hämtning av material och avfall enligt dessa Allmänna Villkor.

2.2 Beställaren skall tillse att behållaren är tillgänglig för tömning med därför avsett fordon. Beställaren har rätt att förse behållaren med av BIG BAG godkänd låsanordning. Varje gång BIG BAG hämtar eller tömmer behållaren ska dock samtliga lås vara avlägsnade, om inget annat är överenskommet.

2.3 BIG BAG svarar för och bekostar löpande normalt underhåll och normal service av behållare. BIG BAG äger rätt att hos Beställaren utföra underhåll och reparationer på behållaren, eller att byta ut behållaren mot en annan av likvärdig typ.

2.4 Beställaren är skyldig att väl vårda behållaren samt att vid skadegörelse rapportera denna till BIG BAG. Beställaren svarar för stöld och skadegörelse på hyrd behållare. Beställaren står alltid för kostnaden för reparation av skada på behållare som uppkommit på grund av oaktsamhet eller felaktigt handhavande från Beställarens sida och som ej kan anses vara normalt slitage. Beställaren svarar för skador och ev rengöring som orsakats av att olämpligt avfall/material nedlagts i behållaren.

2.5 Lastning av behållare skall ske så att god jämvikt erhålls, upp till tillåten maxvikt. Föremål får maximalt fyllas till behållarens övre kant och inte vara högre, längre eller bredare än behållaren. Observera särskilt att vissa materialtyper såsom, t ex men inte uttömmande uppräknat, jord, sten, sand, grus, lera har så hög densitet att maxvikt för behållare nås långt innan material är lastat upp till behållarens kant. Material ska lastas eller förslutas, så att risk för avblåsning eller dammspridning genom lastnät inte föreligger. Vid eventuella frågor eller oklarheter kring hur varje behållartyp får lastas finns stöd och information att få hos BIG BAG på hemsidan www.bigbag.se, alternativt per telefon eller mail, kontaktuppgifter enligt www.bigbag.se.

2.6 BIG BAG äger rätt att på Beställarens bekostnad ta bort eller flytta behållare efter anmodan av myndighet eller markägare/servitutsgivare.

2.7 BIG BAG äger rätt att återta behållare om betalning ej erläggs enligt villkor, eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning på Beställarens sida. Det material som vid ett återtagandetillfälle finns i behållaren omhändertas och debiteras Beställaren enligt dennes gällande pris för respektive fraktion. BIG BAG kan ej enligt gällande miljö- och ordningslagstiftning tömma ur behållaren på hämtstället; Beställaren ska vara medveten om detta.

2.8 Oavsett orsak till tvingande åtgärd skall Beställaren sökas för att informeras om åtgärd. Dock kan uppdraget slutföras även i de fall beställaren ej nåtts av information innan åtgärd måst vidtas.

2.9 Beställaren belastas samtliga kostnader vid tvingande åtgärder om denne ej kan visa att åtgärden orsakats av vårdslöshet från BIG BAG.

 1. FARLIGT AVFALL

3.1 All insamling av farligt avfall (se Avfallsförordningen för definition alt kontakta BIG BAGs kundservice) förutsätter upprättande av deklaration för avlämnaren (Beställaren). Deklaration skall ha undertecknats av Beställaren senast i samband med att BIG BAG påbörjar uppdraget i varje enskilt avrop. Om olika slags farligt avfall insamlas och transporteras, skall varje enskilt avfallsslag deklareras för sig och vara uppmärkt med avfallsbenämning samt EWC kod. Vid upprepad insamling och transport av samma avfallsslag, kan Beställaren hänvisa till redan upprättad ”Deklaration” med specifikt ID-nummer. Vid varje sådant tillfälle skall vad som angetts i ”Deklaration” om avfallets egenskaper och övriga bestämmelser i Allmänna Villkor gälla. Om förhållanden som angetts i ”Deklaration” ändras eller annan omständighet som är av betydelse för BIG BAGs hantering föreligger eller uppkommer, är Beställaren skyldig att genast ge BIG BAG skriftligt besked härom.

3.2 Farligt avfall-emballering skall vara väl tillslutet samt av god kvalitet och av material som är avsett och ägnat för emballering av avfall av aktuellt slag och i övrigt uppfylla gällande bestämmelser. Emballaget skall uppfylla kraven i ADR-S, som innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Emballaget skall vara tydligt märkt på beständigt sätt med EWC kod och riskklass samt övriga märkningar som BIG BAG kan påfordra. Pumpbart avfall skall inte fylla använt emballage till mer än 90 % av förekommande volym utan särskild överenskommelse med BIG BAG. Emballage kan komma att betraktas som engångsemballage.

 1. AVFALL-/ÅTERVINNINGSMATERIAL

4.1 BIG BAG övertar ansvaret för och äganderätten till avfallet/återvinningsmaterialet vid mottagningskontroll på BIG BAGs anläggning. Beställaren är dock alltjämt ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå till följd av att avfallets beskaffenhet inte motsvarar vad som avtalats och beställts i varje enskilt fall.

4.2 BIG BAG ansvarar för att avfall/återvinningsmaterial endast avlämnas vid tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all övrig hantering sker i full överensstämmelse med svenska lagar och bestämmelser.

4.3 Beställaren ansvarar för att lagd beställning och däri angiven materialspecifikation överensstämmer med avfallet på insamlingsplatsen. Vid avvikelser äger BIG BAG rätt att tilläggsdebitera Beställaren för ordern enligt stycke 6 nedan.

 1. HÄMTNING

Allmänt

5.1 BIG BAG transporterar, tippar och sorterar Avfall och Farligt avfall (definition i BIG BAGs sorteringsguide på www.bigbag.se). Hushållsavfall, enligt definition i lag och praxis, tas ej emot. Farligt avfall tas emot enligt bestämmelser i punkt 3 ovan.

5.2 BIG BAG utför transporter på vardagar mellan 06:00-18:00 om inget annat uttryckligen är överenskommet i varje enskilt fall. Om transporten inte kan ske under denna period, eller delar av denna period skall Beställaren meddela detta vid beställningstillfället.

5.3 Om Beställarens angivna insamlingsplats inte hålls tillgänglig enligt villkor i dessa Allmänna Villkor under transporternas öppettider enligt denna punkt, äger BIG BAG rätt att tilläggsdebitera Beställaren för insamling som ej kunnat utföras, s k ”bomkörning”, enligt gällande generella prislista.

Hämtställets och avfallets beskaffenhet

5.4 BIG BAGs standardtjänst för transport innebär fri framkomlighet med stor lastbil. Vägen till målet ska ha fri höjd 4,5 meter och vara minst 3 meter bred. Vägen fram till upphämtningsplatsen ska vara bärig enligt BK2 eller högre.

5.5 Avstånd till säckar placerade längre bort än 5 meter från möjlig parkeringsplats för lastbil skall meddelas vid beställningstillfället för att säkerställa att rätt fordon planeras för uppgiften. Säckar placerade längre bort än 8 meter från vägen kan inte garanteras upphämtning; Beställaren kan då komma att debiteras extra kostnader för insamlingsutförandet.

5.6 Beställaren ansvarar för att maximal lastvikt och volym i container och säckar inte överskrids. Information om respektive behållares maxlast återfinns på www.bigbag.se. BIG BAG kan på grund av lag och förordning för vägtrafik gällande maxtryck mot vägbanan eller arbetsmiljölagstiftning inte avtransportera överlastade behållare.

5.7 Beställaren har ansvar för lagefterlevnad och att inneha erforderlig kunskap om gällande lagar och regler för avlämnande av avfall. BIG BAG bistår med stöd och information på www.bigbag.se eller på telefon/mail, kontaktuppgifter på www.bigbag.se.

5.8 Avvikelser från standardtjänster som ej rapporterats av Beställaren vid beställningstillfället och som omöjliggjort slutförande av beställning debiteras enligt gällande generella prislista.

5.9 Beställaren ansvarar för att arbetet kan utföras med beställd resurs med undantag för de fall BIG BAG rekommenderat typ av resurs, givet att beställaren lämnat korrekt information om uppdragets förutsättningar.

Avbeställningar Insamlingstjänster

5.10 Avbeställning av hämtning av BIG BAG byggsäckar eller utställning, tömning/hemtag av container kan ske utan kostnad senast kl 17:00 närmast föregående vardag innan tjänsten skall utföras.

Avbeställningar Materialleveranser

5.11 Beställning av material för leverans är alltid bindande. Det åligger Beställaren att undersöka vilket material denne är i behov av för att utföra av denne planerade arbeten. BIG BAG kan ge stöd i funderingar men aldrig överta Beställarens ansvar för att rätt material för respektive projekt beställs.

5.12 Beställt material i materialleverans återköps ej.

5.13 Om BIG BAG vid ankomst till platsen för leverans ej tillåts slutföra leveransen, eller om platsens beskaffenhet omöjliggör avställning eller upplastning debiteras Beställaren för leveransen i sin helhet, samt returtransport och tippavgift enligt gällande prislista.

Avbeställningar timdebiterade tjänster

5.14 Avbeställningar av timdebiterade tjänster, exempelvis men inte uttömmande uppräknat, höglyftande kranbil, sug/blåsbil, skopbil och andra tjänster där resurser ställs till kundens förfogande med angiven timtaxa kan ske utan debitering senast kl 12:00 dagen före tjänsten är beställd att utföras. Avbeställning efter 12:00 dagen före överenskommen arbetsstart debiteras enligt följande:

* Heldagsbokning: 5 timmar

* Halvdagsbokning eller kortare beräknad arbetstid: 3 timmar

 1. PRISER, BETALNINGSVILLKOR OCH REKLAMATIONER

6.1 Avtalade priser avser arbeten utförda på ordinarie arbetstid om inte annat anges. Priser anges ex moms vid avtal med företag och föreningar; respektive ink moms vid avtal med privatpersoner. Det åligger Beställaren att tillse att upplysa BIG BAG om denne beställer i egenskap av företags-/föreningskund respektive privatperson.

6.2 BIG BAG förbehåller sig rätten att gällande generella prislistan löpande justera priser, produkter och tjänster. En sådan ändring gäller ej vid ändringstillfället redan lagda beställningar till BIG BAGs ordermottagning, undantaget schemalagda tömningar.

6.3 Om avtalet innebär hyra av behållare debiteras vid avtalets början en leveransavgift för utställning av behållare enligt BIG BAGs prislista, samt en hemtagnings/rengöringsavgift vid avslutat avtal. Start av hyresdebitering för olika behållare/maskiner sker alltid vid avtalad starttid enligt avtal och avrop.

6.4 BIG BAG äger rätt till ersättning för behandlingsavgift för insamlat/avlämnat material. Avtalade priser avseende behandling grundas på priser vid detta avtals slutande. Skulle gällande behandlingsavgifter på driftstället ändras under avtalsperioden äger BIG BAG rätt att med omedelbar verkan justera priset. Om behandlingspris ej avtalats gäller BIG BAGs generella prislista.

6.5 Om det avtalats om materialersättning mellan Beställaren och BIG BAG erhålls det mot kreditfaktura efter avräkning. Materialersättning justeras månadsvis baserat på förändring av marknadspris, m inget annat uttryckligen avtalats.

6.6 Om avfallets/materialets sammansättning, eller i övrigt ej stämmer med avtalet eller lagd beställning äger BIG BAG rätt att justera priset alternativt debitera extra kostnader enligt gällande generella prislista samt eventuella straffavgifter fastslagna i den generella prislistan. För avfall/material vid sidan av behållaren debiteras extra insamlingskostnad, om detta material kan insamlas med hänsyn till gällande arbetsmiljöregler.

6.7 Extra avgifter så som biltullar, färje-, bro- och liknande avgifter, vilka föranleds av uppdraget, debiteras Beställaren.

6.8 För väntetid, som ej orsakats av BIG BAG, äger BIG BAG rätt debitera timtid, minsta debitering är 1/2 timme.

6.9 Betalningsvillkor för företag är 30 dagar netto, för privatpersoner 10 dagar netto. Faktureringsavgift debiteras. Vid likvid efter fakturans förfallodag debiterar BIG BAG dröjsmålsränta enligt gällande lag. Påminnelseavgift och inkassoavgift debiteras förfallna betalningar.

6.10 Reklamationer ska utan dröjsmål rapporteras till BIG BAG, dock senast inom 7 dagar från utförd leverans. Beställaren får inte i någon tvist eller något kompensationsärende åberopa sådana fel som inte reklamerats inom 3 månader från utförd leverans. BIG BAG äger rätt att, med den skyndsamhet som skäligen kan krävas, avhjälpa felleveranser på egen bekostnad. Beställaren äger inte rätt att på BIG BAGs bekostnad försöka avhjälpa felleveranser i något fall.

6.11 Nya lagar, författningar, liksom andra beslut av myndigheter, som träder i kraft under avtalsperioden och som utökar arten eller omfattningen av åtagandet eller sättet för dess utförande, eller medför tillkommande avgifter eller skatter hänförliga till uppdraget medför rätt för BIG BAG att omedelbart justera avtalade priser från tidpunkt då sådan lag eller författning trätt i kraft.

6.12 BIG BAG debiterar alla utförda tjänster mot faktura i efterskott. Samtliga nya Beställare kommer att kreditprövas innan BIG BAG kan behandla och utföra Beställarens första order. Samtliga Beställare upplyses om detta vid sin första orderläggning.

 1. ANSVAR

7.1 Beställaren ansvarar för att Farligt avfall (exempelvis men inte uttömmande uppräknat radioaktiva, explosiva, lättantändliga, frätande och ohälsosamma ämnen och föremål samt gifter, flytande gaser, ämnen som kan skada behållaren och alla övriga ämnen och avfall som genom lag eller författning ska omhändertas på annat sätt) under inga omständigheter placeras i annat än därför avsedda och av myndigheter godkända behållare. Hushållsavfall får ej lämnas i BIG BAGS behållare.

7.2 Beställaren ansvarar för att av honom lämnade uppgifter om avfallets/materialets innehåll, vikt, och egenskap är korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkning eller BIG BAGs ansvar mot tredje man eller ansvar till följd av gällande lag såsom miljölagstiftning och trafiklagstiftning. Sådan uppgift skall på begäran lämnas skriftligt av därtill behörig person hos Beställaren.

7.3 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning av behållare på allmän eller annan tillståndspliktig plats.

7.4 Beställaren ansvarar för framkomlighet på den del av enskild väg utanför allmänna vägnätet som i förekommande fall måste beträdas för att utföra uppdraget. Beställaren ansvarar för skador uppkomna längs transportväg utanför allmänna vägnätet eller plats som Beställaren anvisat BIG BAG för uppdraget.

 1. SKADESTÅND

8.1 Om Beställaren lämnar avfall till BIG BAG, på sätt som strider mot detta avtal och BIG BAG, hos BIG BAG anställd personal, eller av BIG BAG anlitad underentreprenör förorsakas kostnader eller vållas fysisk eller ekonomisk skada, skall Beställaren ersätta all skada som BIG BAG därmed drabbas av. Detsamma gäller om Beställaren på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser och BIG BAG vållas skada därav.

8.2 BIG BAGS skadeståndsskyldighet mot Beställare omfattar endast ersättning för direkt skada och är begränsad till ett sammanlagt högsta belopp per skada motsvarande 3 vid skadans inträffande gällande prisbasbelopp. BIG BAG ansvarar aldrig för skada som är en direkt följd av att BIG BAG utför leverans enligt dessa Allmänna Villkor och Beställarens anvisningar.

 1. FORCE MAJEURE

9.1 Om BIG BAGS fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördyras genom Force Majeure (ex vis strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, krig, allmän mobilisering, upplopp, översvämning, eldsvåda, extrema väderförhållanden, export- eller importkontroll, valutarestriktioner, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist) som påverkar BIG BAG eller anlitad underentreprenörs utförande av leverans utgör detta inte avtalsbrott från BIG BAGs sida oaktat vad som stadgas i övrigt i dessa Allmänna Villkor eller i respektive avtal.

 1. UPPSÄGNING

10.1 Uppsägning av avtalet skall ske enligt respektive avtals överenskomna villkor och i skriftlig form till BIG BAG för att gälla. Sägs inte avtalet upp tre månader innan avtalstidens utgång fortsätter avtalet att gälla i ytterligare ett år om inget annat stadgats i respektive avtals särskilda villkor.

10.2 BIG BAG äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet vad avser hyra av behållare om risk finns att behållare skadas eller vandaliseras eller Beställaren hamnar i obestånd, konkurs eller liknande förfarande, eller ifall Beställaren bryter mot dessa Allmänna villkor, övriga avtalsförpliktelser mot BIG BAG eller mot svensk lag.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

11.1 I samband med avtalet kan BIG BAG komma att behandla personuppgifter enligt denna punkt. BIG BAG, eller sådant annat koncernbolag där insamling av personuppgifter sker, (”BIG BAG”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. BIG BAG kan komma att dela personuppgifterna med övriga koncernbolag och med dess underleverantörer, men utöver sådan delning kommer inga personuppgifter överföras till någon tredje part. Personuppgifterna kommer inte heller att överföras till ett land utanför EU/EES.

11.2 I fall då Beställaren är en privatperson behandlar BIG BAG följande personuppgifter om privatpersonen: namn, mailadress, adress, telefonnummer, personnummer, kreditupplysningar etc, och i fall då Beställaren företräds av en kontaktperson behandlas följande personuppgifter om kontaktpersonen: namn, mailadress, telefonnummer, etc. Sådana privatpersoner och kontaktpersoner benämns nedan ”registrerade”. BIG BAG behandlar de registrerades personuppgifter i syfte att, och baserat på den legala grunden att, ingå och fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. BIG BAG behandlar även personuppgifterna i syfte att underlätta kontakter med och tillhandahålla direktmarknadsföring till de registrerade, baserat på BIG BAG berättigade intresse att vårda sina kundrelationer.

11.3 Härutöver kan BIG BAG kan även komma att spela in beställningar per telefon till BIG BAGs kundservice i utbildningssyfte, samt i dokumentationssyfte över pågående beställningar. Behandlingen är baserad på BIG BAG berättigade intressen att utbilda personal, samt att administrera och fullgöra beställningar.

11.4 BIG BAG kommer att behandla personuppgifterna så länge det finns en kundrelation med Beställaren och, i förekommande fall, så länge den registrerade agerar som Beställarens kontaktperson. Uppgifterna ska raderas inom 12 månader efter kundrelationens upphörande, respektive inom 3 månader efter att en registrerad upphör att vara kontaktperson. Vad gäller inspelade samtal till kundtjänst, raderas sådana uppgifter inom 3 månader från inspelningsdagen. Ovan angivna lagringstider gäller under förutsättning att BIG BAG inte är förpliktigad enligt lag att fortsätta behandlingen.

11.5 Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter rörande honom eller henne. Det föreligger även en rätt att begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva rätten till dataportabilitet. Om en registrerad har frågor eller vill göra en begäran enligt det föregående bistår BIG BAG med stöd och information på www.bigbag.se eller på telefon/mail, kontaktuppgifter på www.bigbag.se. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se.

 1. TVIST

12.1 Tvist i anledning av dess Allmänna Villkor ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.